Лекции по Медицина

1. Предмет и задачи на микробиологията.

Микробиологията е самостоятелна медицинска дисциплина която изучава живота , развитието и значението на най малките невидими с просто око растителни и животински организми наречени микроорганизми.Поради малките си размери те се наблюдават само с оптичен микроскоп, а вирусите само с електронен микроскоп. Това определя и названието на микробиологията от „микросмалък”-биоживот и „логос”-учение.Микроорганизмите са широко разпространени в почвата, водата , въздуха в растителните и животински организми.Предмет на микробиологията е изучаването на всички микроорганизми, както свободно живеещите в външна среда така и тези които са се приспособили към паразитен начин на живот- паразитен значи да се възползват от хранителните вещесва и тъкани на микроорганизмите.Микробиологията изучава морфологията, физиологията на микроорганизмите както и тяхното взаимоотношение с околната среда. Поради огромния брой МО микробиологията се дели на няколко раздела- медицинска, промишлена , селскостопанска микробиология и др.Предмет на микробиологията са МО приспособили се към паразитен начин на живот инфектиращи човека.Микробиологията се дели според вида на изучавания МО на :бактерология, вирусология , микология ,протозоология.

ТАКНОСОНОМИЯ НА БАКТЕРИЙТЕ

МО са бактерии, вируси ,гъби протози. Бактериите имат прокариотна структура на клетките.Вирусите изобщо нямат клетъчна структура и се размножават само в живи клетки, а гъбите и протозоите имат елокариотна структура на клетките.Съществуват триони- това са инфекциозни белтъци.

РАЗЛИКА М/У ПРОКАРИОДИ И ЕЛОКАРИОТИ

Прокариотите имат само една хромозома.Ядрото не е ограничено с ядрена мембрана имат клетъчна стена с основен полимер пектидогликан, нямат едноплазматичен ретикулум и митохондри.Елокариотите имат всичко това и са способни да фагоцитират-да поглъщат.Таксономията на бактериите включва :-класификация, номенклатура ,и индентификация.Класификацията на бактериите представлява подреждането им в групи според някакви признаци. Тя бива:
1.Морфологична-основава се на разделяне и групиране според морфологични и физиологични белези, според различие в антигенния строеж.
2.Фиогенетична-това е класификация според техните еволюциоони връзки т.е. според произхода.Основната ксономична еденица е вида. Това е биологична група организми с общи морфологични , физиологични свойства прояваващи близка приилика по между си.Вида се състои от различни щамове. Щамовете могат да се различават по патогенноста си, антигенния строеж ,наличието на някой ензими.Сходните видове се обособяват в род. Сходните родове се обособяват в семейство.Сходните семейства се обособяват в разреди.Сходните разреди в клас, сходните класове в отдели.Отделите се обособяват в царство. МО спадат към царство прокариоти.НОМЕНКЛАТУРА-означава наименование на бактериите.Имената започват с главна буква като видовете имат биноминална номенклатура т.е. имат две имена като първото е родовото, второто видовото.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ- определяне на вида чрез определяне на техните морфологични, физиологични и антигенни белези.

МОРФОЛОГИЯ НА БАКТЕРИИТЕ

Бактериите са едноклетъчни МО с прокариотна организация на клетката.Те имат еднаква кръстеновидна сложноклетъчна хромозома локаризирана в ядро без ядрена мембрана.Те притежават сложно устроена клетъчна стена.Бактериите имат различни морфологични особености които се изучават с цел тяхната класификация и интентификация.Под морфология се разбира формата, големината взаимното разположение на клетките една спрямо друга.Наличието на ресни, спори,капсули.Морфологията на бактериите се изучава чрез светлинно оптична микроскопия., във оцветено състояние.Прилагат се четири основни техники за оцветяване:
-оцветяване по грам-това оцветяване разделя бактериите на два вида,грамполужителни и грамотрицателни в зависимост от разликата им в клетъчната им стена.Оцветяване по Цилнелсен-това оцветяване се използва за доказване на киселинно устойчиви бактерии.Това са тези които имат повишено съдържание на липиди в клетъчната стена.
-оцветяване на Найсер-доказва наличието на метахроматични телца използва се за дифтериини бактерии.
- оцветяване по Бежков-използва се за доказване на спори.
1.ГОЛЕМИНА НА БАКТЕРИИТЕ-те са с размери от 0,2 микрометра до към 10,15.
2.ФОРМА И ВЗАИМНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ-
-коки- това са кълбовидни микроорганизми делят се на монококи.Разполагат се по еденично и са с апрофити в околната среда.
-диплококи- разполагат се по двойки.Такива са пневмококите или менингококите.
-стрептококи- разполагат се в верижки
-стафилококи- разполагат се на грозчета.
3.ПРЪЧКОВИДНИ БАКТЕРИИ-т.е. пръчици
Пръчковидните бактерии се делят на спорообразуващи наречени бацили те включват род бацилус Bacillus и род Clostridium .Бацилуса е аеродни спорообразуващи.Клостридума е анаеродни спорообразуващи.
4.ИЗВИТИ БАКТЕРИИ-с една извивка холерни вибриони.С две три извивки, кампилобатер, хиликобатер, и с много извивки-спирохети.Формата и големината на бактериите не са постоянен белег.Те могат да се променят през живота на клетката.