Лекции по Медицина

23. Медико-социални проблеми на детското население. Педиатрична здравна служба. Място и роля на ръководителя по здравни грижи в педиатричната здравна служба.

Психическото и физическото развитие на индивида се предопределя още с генетичната характеристики унаследени от родителите и се влияе от пренаталния период. Неправилно хранене, режим, вредни навици водят до недоносено или увредено дете, което да има отклонения във физическото, интелектуалното и емоционалното развитие.
Рисков момент е самото раждане, което мжеда доведе до състояния и заболявания. Друг рисков факторе възрастта. От 0 до 1 година е периода с най-висока смъртност поради недоносемост, родови травми, вродени малформации, болести на ДС. От 1 до 3 г. има висока заболеваемост основно от ДС, травми и отравяния. В предучилищната възраст влияние оказва семейството – пълно или не, климатът в семеството, битовите условия и културата. В училищна възраст основно влияние оказва училищната среда. Тук често се срещат гръбначни изкривявания, зрителни проблеми, алергии, неврози, намалена двигателна активност, заседналият начин на живот водят до наднормено тегло.
Травматизма има основно място за умиранията на деца до 14 г. Ефективната здравна профилактика налага привеждането на условията в училището и програмите в съответни норми. За пубертета е характерно ранно полово развитие и ускорен растеж, но недостатъчно социално съзряване. Това налага адекватно за възрастта полово възпитание. Тук се увеличени диабетът, болните зъби, ичилищните травми, чести са левкемиите, ДС.
По време на юношеската възраст (14-18г) се адаптират към обществения и трудов живот, професионално ориентиране, налага се сексуално репродуктивно възпитание, поради ранното започване на полов живот, борба с тютюнопушенето, алкохолизъм, наркомании.
Децата с хронични заболявания изискват системно лечение, рехабилитация и профилактика на усложненията. Не са решени важни проблеми като медико-педагогическа рехабилитация и професионална ориентация. Децата с дефекти изискват комплексно здравно, психично и педагогическо въздействие.Все повече са децата със слаба взаимовръзка с родителите си – сираци, с един родител. При тях е честа наркоманната злоупотреба, лепила, упойващи вещества, алкохол. Това е по-често за малцинствените групи деца, където социализацията е затруднена.
Децата положени на насилие и сексуален тормоз са основен проблем на България. Най-застрашени са сираци или деца с един родител или втори родител, в училище, в лагери. Много деца са принудени да проституират. Близкият контакт на медицинските лица с членове на семейството имат превантивна роля. Оказва се не само медицинска, но и психо-социална помощ.
Заведенията които реализират педиатрична помощ са детските клиники, специализираните профилирани детски болници, детските отделения към многопрофилните болници, педиатричните кабинети и частните заведения. Към детската служба спадат яслите, градините, домовете „Майка и дете”, млечните кухни.
Яслите дават възможност на майките да участват в културния, икономическия живот. Те са за деца до 3 годи. Основните изисквания са за хигиена, индивидуален подход, дезинфекция, контрол върху храненето, формиране на основни навици и създаване на дневен режим.
Домовете „Майка и дете” са предназначени за сираци и деца лишени от родителски грижи – деца на самотни майки, от семейства с лоши битови условия, многодетни семейства. Тук основен проблем е изоставането в емоционалното, нервно-психическото развитие на детето.