Лекции по Медицина

15. Промоция на здравето. Отавска харта. Здравно възпитание при промоция на здравето. Програма за промоция на здравето.

Промоция на здравето е наука за утвърждаване, повишаване и възпроизводство на общественото здраве и преди всичко здравето на здравите.
Състои се от три компонента
- Изграждане и узаконяване на проект за промоция на здравето
- Проучване на промените при определяне на политиката
- Прилагане на тази политика в практиката на Национално и Градско ниво.
Отавската конференция изяснява връзката между здравната промоция и здравните грижи. Издава и Харта за здравна промоция, която подчертава петте компонента изграждащи стратегията за промоция на здраве: изграждане на обществена здравословна политика, създаване на околна среда укрупваща здравето, засилване на обществената активност, самоусъвършенстване на хората и преориентация на здравните служби.
Отавската конференция, конференцията от Аделаида за здравословна обществена политика, и конференцията от Сундсвал за общата концепция, че промоция на здравето е процес даващ възможност на индивидите и обществото да засилят контрола върху определящите здравето фактори и по този начин за го укрепят.
Промоция на здравето е понятие включващо взимането на решения и мерки за промяна и подобряване на определени фактори влияещи върху здравето с участие както на отделния индивид, така и на цялото общество за постигане на пълно съответсвие между средата и здравето.
Основна философия на промоцията на здравето е че личността и социалната група са главен ресурс на здравето.