Лекции по Медицина

14. Реакция антиген-антитяло

Антителата се свързват специфично с съответните антигени като ги неотрализират, това е в органа на човека.Използването на реакция антиген-антитяло/ серологична реакция / намира приложение в диагностиката на инфекциозни болести, определяне на имунния статус на организма и др.За да се осъществи тази реакция трябва да има съответствие м/у епитопа и паратопа.Тя има 2 фази:

1. Разпознаване на антигена

2. Образуване на пространствена мрежа точно 2 фаза е фаза на визоализиране на специфичното свързване на антигена и антитялото.Поради факта , че антигените са многовалентни, а антителата са двувалентни се получава пространства на мрежа.Ако се прибави електролит към реакцията тези пространствени мрежи могат да се видят като бели парцалчета-аглутинация.Визуализарането може да бъде и чрез добавяне на комплемент/ реакция свързване на комплемент/, визуализирането може да бъде белязани с хлорофроми антитела.