Лекции по Медицина

1. Рефлекси

Неволева стереотипна реакция, резултат от дразнене на рецептори от определени стимули. Основна функционална единица на нервната дейност.

Класификация:
Според появата им: Безусловни (вродени, генетично детерминирани, постоянни) – биват прости (от гръбначния мозък) и сложни (мозъчностволови и корови – напр гълтане, дъвкане, дишане, инстинкти); Условни (придобити, временни).
Според локализацията – екстерорецептивни (кожни, лигавични); проприорецептивни(мускулни, сухожилни); интерорецептивни(автономни).
Според нивото на централната асоциативна част на рефлексната дъга (сегментни спинални; интерсегментни спинални; супраспинални мозъчно стволови; корови)
Според броя на невроните – двунервонни, многоневронни
Според вида на ответната реакция – сомато-моторни (флексионни, екстензионни съкращения на скелетните мускули); автономни (съкращение на гладки мускули и секреция на жлези). Следващите неща не знам дали изобщо влизат в темата. Ако не – тогава продължавате към екстеро и проприо рефлексите от 2ра тема.
Проприорецептивен рефлекс на разтягане – почукване по сухожилието на мускула или надкосницата води до разтягане на мускула. Възникналият акционен потенциал се провежда по дебеломиелизираните Ia аферентни влакна > инхибиращи итерневрони > реципрочна инхибиция на мускулите антагонисти > клонична контракция на разтегнатия мускул (динамичен рефлекс на разтягане), а при бавно разтягане – тонична контракция на мускула (спастичен рефлекс на разтягане). И началния крайния елемент на дъгата се намират в самия мускул. Аз нищо не разбрах... а вие?
Обратен рефлекс на разтягане – при силна контракция на мускула се възбуждат проприорецепторите на Голджи > Ib аферентни влакна > инхибиторни интерневрони > потискане на алфа мотоневроните > прекратява се разтягането със защитна цел. Междувременно възбудни интерневрони активират алфа-мотоневроните на мускулите антагонисти (реципрочна екситация)
Флексорен рефлекс – екстерорецептивни, болкови стимули > екстерорецептори за болка > алфа-мотоневрони на флексорни мускули > флексия на крайника. Междувременно се инхибират мускулите екстензори.
Интерсегментен рефлекс на отдръпване – при груби екстерорецептивни и проприорецептивни дразнения > проприорецептивни спинални неврони и интерневрони (сегменти L1-S2) >активиране на флексорите на 3те стави на крайника > той се сгъва.
Супраспинални стволови рефлекси - при наклон на тялото, се променя положението на главата до вертикално, спрямо центъра на тежестта и до хоризонтално положение на очите. Промяната на положнението се регистрира от вестибуиларните рецептори и ядра в мозъчния ствол, интегрира се с другата сензорна информация (зрителна, тактилна, проприорецептивна) и се активират съответните мускулни групи.