Лекции по Медицина

5. Рехабилитационен екип

Рехабилитационните проблеми, които поставя болният или застрашеният от инвалидизация или инвалидизиран са много разнообразни. Проблемите биват медицински, социални, икономически и др. Естеството на тези проблеми не са от компетенциите само на лекуващия лекар, колкото и добър специалист да е той. Дори и задачите само от медицинската рехабилитация не могат да се решават само от един лекар, макар че понякога това е възможно. Но често състоянието на болният изисква участието на група специалисти, които да заседават едновременно, да работят в тясна връзка и сътрудничество, за да изведат болния в медицинско и в социално отношение до успешен край. Тази група от специалисти образуват т.нар. рехабилитационен екип.
В зависимост от заболяването или проблема, който се поставя съставът на екипа варира твърде много. Все пак е уточнено, че рехабилитационният екип най-често има постоянен състав и в зависимост от задачите, които трябва да се изпълняват към него могат да бъдат привличани и други специалисти, които спадат към т.нар. динамичен състав. Към постоянния състав обикновено спадат следните лица:
1. Лекуващ лекар.
2. Лекар специалист по физикална терапия и рехабилитация;
3. Кинезитерапевт;
4. Рехабилитатор.
5. Социален работник;
6. Медицинска сестра.
Към динамичния състав:
1. Друг лекар специалист, ако болният наред с основното си заболяване има и сериозно съпътстващо заболяване.
2. Специалист по ТЕЛК
3. Медицински психолог
4. Логопед
5. Трудотерапевт.
6. Консултант по професионалните въпроси.
7. Протезист и др. в зависимост от изискванията, които поставя болният.
Ако да речем болният има за разрешаване наследствени и юридически проблеми – юрист;
Ако има за разрешаване проблеми по архитектурната достъпност на болният се привлича инженер или др.
Рехабилитационният екип обикновено се ръководи от заместник главния лекар на клиниката или завеждащ такъв. На голяма част от болните рехабилитационните проблеми следва да се решават в текущ порядък от лекуващия лекар и съответния специалист. На екипа се представят само по-сложни в медицинско отношение болни, които трябва да имат повече от един нерешен проблем, който може да бъде както от медицинско, така и от социално или професионално естество.
Представянето на болния пред рехабилитационния екип става от лекуващия лекар, който поставя и въпросите, по които търси помощ. Отделните членове предварително са се запознали с проблемите като правят конкретни доклади и предложения за решаване на въпросите от техния ресор. За представянето на болния пред рехабилитационния екип се съставя рехабилитационна програма. В програмата залягат мероприятия за възстановяване на болния или увредения в медицинско, социално и трудово отношение. След кратък доклад на лекуващия лекар отделните специалисти проучили болния изказват своите съображения. Лекуващият лекар е координатор и организатор за реализацията на програмата и при нужда представят наново болния пред рехабилитационния екип в случаите, когато са възникнали нови проблеми или темпът на възстановяване не е такъв какъвто би се очаквало. Тогава рехабилитационния екип може да вземе решение да бъдат спрени някои процедури, а най-често да бъдат заменени с други. Желателно е болният да бъде представен също така на рехабилитационния екип след завършването на един етап от рехабилитационната програма и със започването на другия. Например завършва болничният етап, предстои започване на амбулаторен или след амбулаторен етап. Поставят се нови цели, нови задачи, включват се нови средства. по изключение болният може да бъде представен пред екипа по документи, но това става само в краен случай като трябва да се има предвид, че болният винаги трябва да присъства на рехабилитационния екип. при положение, че представеното лице пред рехабилитационния екип е дете или възрастен човек (имам предвид значително възрастен – след 80 години, или с деменция), тогава е желателно този болен да бъде придружаван от близък член на семейството, на който ще се разчита много при провеждането на този рехабилитационен процес.