Лекции по Медицина

12. Рискови фактори

Определение за риск: Рискът е събитие, условие или характеристика на индивида или на окръжаващата среда, която има статистическа връзка с определен изход, който може да бъде-заболяване, инцидент или смърт.

Според критериите на СЗО, за да може даден фактор да се приеме за рисков трябва:
- да се докаже неговата връзка с вероятността от възникване на заболяване, т.е. той да предшества болестта
- да има биологично обяснение
- да се получи пропорционален ефект в наблюдавания изход след интервенционни въздействия върху фактора
- да има устойчива връзка, повтаряема при еднакви условия
- след коригиране на рисковия фактор, промените в изхода да са трайни
- връзката на рисковия фактор със заболяването трябва да е еднопосочна, корелационна и самостоятелна. Ако бъде установен втори признак, при отчитането на който първата връзка изчезва, то първият признак не трябва да се смята за рисков фактор на заболяването, макар и да остава негов индикатор.
- рисков фактор се приема за отрицателен при стойност на относителният риск по-голяма от1, а при стойност под 1 той е с протективно действие. Рисковите фактори, влияещи на здравето на населението, се свързват на първо място с начина на живот, жизнената среда (екологична, трудова, семейна), системата на здравеопазване, както и с редица биологични характеристики.

Трябва да се отбележи, че върху появяването и въздействието на рисковите фактори имат определено влияние икономическите и социалните условия в страната Тези фактори оказват съществено влияние върху силата на отговора на даден индивид спрямо експозицията. Съществуват различни връзки между експозицията и ефекта, което се обяснява преди всичко с възприемчивостта на организма, която от своя страна може да се повлияе от различни физични фактори / бременност, възраст и др./,от намаляването нивото на важни ензими участващи в детоксикацията на редица химични съединения или на генетични фактори.

Най-често рисковите фактори се класифицират в следните три групи:
- първа група - ендогенни - те са формирани в самия организъм и са израз на неговата биология. Тези фактори могат да бъдат наследствени / генетични/, придобити, които имат най голямо значение (карциноми, захарен диабет, глаукома, ИБС, шизофрения , хипертония и др.) и биологични ( възраст, пол, артериална хипертония, наднормено тегло, затлъстяване .
- втора група - екзогенни - това са фактори на окръжаващата среда / природни – химична интоксикация, слънчево изгаряне, измръзване, и социални – стрес, икономическо състояние на страната, семейството/
- трета група - поведенчески - това са факторите определящи се от стила на живот на индивида /нерационално хранене, тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и др./