Лекции по Медицина

14. Семейно планиране

Задачи на мед. Састра заззапазване на репродуктивното здраве на жената и предразване от сексуално трансмисивни заболявания / стз/и спин

Репродуктивно здраве – състояние на пълно физическо, умствено и социално благоденствие. За да се постигне репродуктивно здраве, индивидите и семейните двойки трябва да имат достъп до информация и услугите, необходими за здравословен и щастлив полов и репродуктивен живот, характеризиращ се със свободен и правилен избор.здравето и качеството на живот на хората се подобрява и те сами могат да решат колко деца да имат и през какъв интервал от време.
През 1952 г. Бе създадена муждународна организация за семейно планиране, която заедно с оон, юнеско и сзо движат съвместно въпросите за развитие на населението по света и контрол върху раждаемостта.
Здравните нужди от сексуално и рпродуктивно здраве започват от детството, продължават по време на зрелостта и стигат до напреднала възраст и в хода на този процес мъжете и жените имат различни нужди по отношение на грижите за половото и репродуктивното им здраве.съществуваат доказателства , че различните елементи на репродуктивно здраве са взаимно свързани.кои са компонентите на полово и репродуктивно здраве:
1.познания за сексуалността и възпроизводството
2.информация, знания и намерения за регулиране на фертилността ,включваща обезпечаване на контрацептивни методи.
3.обучение и грижи по време на бременност, раждане и послеродов период
4. Грижи за потомството, включително кърмене
5. Профилактика на безплодието и лечение на бездетни двойки.
6. Профисионализъм в мед. Обслужване на пациентки със спонтанни аборти, и аборти по желание
7. Профилактика и лечение на ппб и спин
8. Профилактика и лечение на заболявания на репродуктивната система и ендокринни аномалии
9.аспекти, свързани с хранителен режим в детството и умственото здраве
10. Предпазване от полово насилие

Поради мащабността и серизността на проблемите програмите по семейно планиране включват персонал, подготвен да обсъжда с клиентите проблемите на полово поведение, сексуално възпитание и възпроизводство. Съществуват клиники и у нас с участието на мед. Сестрие където може да се предложи скрининг за предпазване от ппб. Чрез предоставяне на информация и обучение върху различни аспекти на полово и репродуктивно здраве ,специалистите демонстрират на практика концепцията за полово и репродуктивно здраве гарантиране правото на информиран избор.
стратигическа цел на семейното планиране е :
 Да се повоши нивото на информираност и познания на населението
 Качество в съответствие със съвременните стандарти с оглед формиране на поведение насочено към опазване на сексуалното и репродуктивно здраве
 Намаляване честотатат на абортите

За нашата страна това е трудно , поради ниска здравна и сексуална култура.на национално нива са създадени специализирани структури за семейно планиране за повишаване нивото на информираност и познания на населението.
В последните години протича тревожен демографски срив. Обективни прояви са следните;
a) Критична ниска раждаемост – до – 8,6 на 1000 и отр. Естествен прираст , което ни отрежда на последно място в ес.
b) Ниска раждаемост в съчетание с много аборти
c) Значителна част от родените деца са физически увредени или живеят в рискова битова, културна и социална среда, а в последствие социална непълноценност
d) Рязко влошаване на възрастовата и етническа структура на жените във фертилна възраст
e) Извънбрачните раждания стремително нарастват
f) Продължаващо обезлюдяване на определени селища и райони с масова безработица
За семейно планиране може да се говори само в случайте, когато децата се раждат съзнателно и целенасочено, а не под въздействие на случайни фактори. Семейно планиране има, когато децата са плод на лично решение и усилия .
Днес управлението без ясна и ефективна политика е самоубиййствено управление. За днешните условия се изисква управленска гъвкавост и ясе и последователен диференциран подход, а не да се робува на стари схеми.фактите за демографската ситуация днес и крайно тревожната тенденция налагат нов механизъм за стимулиране и регулиране на семейството и раждаемостта, както и в административни и финансови механизми за подпомагане на майките в сегашната крайно тежка социална и икономическа обстановка. Високата степен на нестабилност и процеси на обедняване засяга най-силно семейните хора, хората в зряла и активна възраст .
Рязкото снижаване на раждаемостта и абортът по желание като алтернатива на раждаемостта води до влошаване на регионалната, етническа и възрастова структура , до криза в семейно- брачните отношения., в емоционално-психичното състояние на хората във фертилна възраст.