Лекции по Медицина

13. Семейно здраве. Функции, дейност и отношение в семейството. Рискови семейства. Семейно планиране.

Семейство са две и повече лица, които са свързани помежду си с определена степен на родство по кръвна връзка в резултат на брак или осиновяване, когато живеят съвместно и имат общ бюджет. Членовете на семейството са свързани с взаимна отговорност и социална необходимост породена от нуждата на обществото да се възпроизвежда физически и духовно. Има три разновидности на семейството:
- Пълно нуклеарно семейство – двама родитети и неженените им деца
- непълно нуклеарно семейство – брачните партньори нямат деца, или 1 родител с неженени деца, или член от предходно поколение с неженени деца
- Сложно семейство – родителите +децата им+предходно поколение или роднини.
Основните функции на семейството са:
- възпроизводство, възпитание и подготовка на човека за социален живот
- производство а средства за живот и организация на тяхното потребление
- задоволяване на емоционалните и сексуалните потребности
- подкрепа на членовете на семейството
В семейството се формира поведението и мирогледа на личността, ценностната ориентация – добро и лошо, приемливо или не, полезно-вредно.
За определяне на семейното здраве най-често се използва определението за здраве на СЗО – пълно физическо, психическо и социално благополучие, не само липса на болест или недъг. Факт е, че семейното здраве е в тясна връзка със социално-иконимическия статус на семейството, въпреки че социалното благополучие не може да се измери.
Друго определение е състояние на динамично равновесие между индивида и обкръжаващата го среда. Едно семейство е здраво когато осигурява възможност всеки от членовете му за изпълняват своите функции в обществото. При семейното здраве имаме биологична гледна точка, която чрез наследственост, адаптивност и изменчивост обуславя физическото и психическото здраве на членовете. Психологическата страна на семейството е свързана с взаимоотношенията в семейството.
Социалните последици от нарушеното здраве на членовете характеризират социалната страна на социалното здраве. Поради тесният контакт в едно семейство съществува взаимозависимост между семейството и здравето – не само здравето зависи от семейството, но и семейството зависи от здравето.
Семейството влияе пряко и непряко върху здравето. Прякото влияние се проявява при наследствени заболявания, предавани по полов път, по капков път при етиология с битов контакт и лоши хигиенни навици. Непрякото влияние е свързано със заболявания възникнали във връзка с начина на живот, ниската здравна култура, нездравословен психоклимат.
Здравето от друга страна може да повлияе положително или негативно, дори да доведе до разпадане на семейството. Възпроизводителността може да е нарушена от стерилитет, болен с продължителна нетрудоспособност, алкохолик, може да наруши производството на средата. Незадоволяването на емоционалните и сексуалните нужди, загуба на подкрепа от членовете поради загуба на икономическа стабилност. Възпитанието и подготовката на децата силно е засегнато когато има болен родител, или алкохолик.
Семейното здраве не е просто сбор от индивидуалното здраве на отделните членове на семейството, и затова социалната медицина изучава семейното здраве и връзката със здравното обслужване на тази група.
Рискови семейства са тези, които не успяват да компенсират влиянието на рисковите фактори които застрашават физическото, психическото и социалното здраве на семейството, особено на децата. Такива са непълните семейства, самотните майки, едно или осиновенот дете, многобройно семейство. Некомпетентно семйство, егоистични родители, семейство с хронично болен, дете с недъг или хронично заболяване, семейство на алкохолик, семейство с неподходящо или недостатъчно жилище.
Семейното планира е подготовка за младото родителство. Цели да се подготвят младите съпрузи за желано родителство и пълноценно бащинство и майчинство. У нас това се осъществява от женската консултация.