Лекции по Медицина

3. Сетивност

Най-елементарният осъзнат анализ на качествени и количествени промени се нарича усещане. На базата на него се формират възприятията и познанията на индивида (гнозис). Възпретата сетвина информация определя последващите двигателни реакции (параксис).
Анатомофизиология на сетвините функции. Рецепторите са специализирани нервни структури(зрение, слух, обоняние, вкус, равновесие) или свободни нервни окончания които трансформират физическата енергия в нервен електрохимичен импулс:
а)Екстерорецептори: механорецептори – Майсер за допир, Руфини за разтягане, Меркел за натиск, Фатер-Пачини за вибрации; терморецептори; болкови рецептори – със слабомиелинизирани A delta-влакна за остра локализирана болка и немиелизирани C-влакна за дифузна болка)
б)Проприорецептори: мускулни вретена и рецептори на Голджи в сухожилията които отвеждат импулсите по дебеломиелинизирани А-алфа и A-бета влакна; Меркел, Руфини и Фатер-Пачини)
в)Интерорецептори: във вътрешните органи и кръвоносните съвдове – неосъзната сетивност, която задейства хомеостатични автономни рефлекси. При по-силно дразнене – усещания с приятна или неприятна емоционална оцветка)
Сетивни пътища:
Повърхностна сетивност – сетивен неврон от 1ви ред в кожата или лигвица> сетивен неврон от 2ри ред в задния рог> спиноталамичен път състоящ се от 3 части:
Тractus neospinothalamicus - отвежда импулси за добре локализирана болка и температура до 3ти сетивен неврон в таламуса а от него> gyros postcentralis в кората);
Тractus paleospinothalamicus - отвежда импуси за дифузна и неопределена болка и температура до ядрата на ретикуларната формация и звършва в ядрата на таламуса, от тях> кора, хипоталамус и лимбична система);
Тractus spinotectalis - отвежда информация до colliculus superior в средния мозък, която там се интегрира със звукова и слухова информация за рефлекторно насочване на очите, главата и тялото, към съществени сетивни импулси)
Дълбока сетивност – сетивен неврон от 1ви ред > гръбначен мозък > неврон от 2ри ред в nucl.gracilis, nucl.cuneatus в продълговатия мозък > неврон от 3ти ред в таламуса > първична соматосензорна кора на крайния мозък> асоциативна сензорна кора и постериорна париетална кора
Висцерална сетивност – интерорецептори > немиелизирани С влакна,дебеломиелизирани А-бета влакна,спиноталамичен път(това са периферните израстъци на сетивните неврони в спиналните ганглии)> заден рог на гръбначния мозък>трактус спиноталамикус> мозъчна кора сетивни полета С1 и С2 . Периферните невроните на авнономната нервна система на главата са включени в сетивните ганлии на 7,9 и 10 черепномозъчни нерви.