Лекции по Медицина

20. Шок - видове, патогенеза. Промени в организма

1. Определение – състояние, при което перфузията на капилярите на тъканите не е достатъчна за поддържане на живот. Шокът е спешно състояние, което непосредствено заплашва живота

2. Етиология:
А) травми и свързаните с тях хиповолемия – травматичен
Б) абсолютна или относителна хиповолемия
В) септичен
Г) анафилактични и др. конфликти
Д) миокардно увреждане – кардиогенен

3. Патогенеза при кръвозагубния шок – загуба на ¼ до 1/3 от ОЦК за 2-3 часа води до шок
- веноконстрикция -> сигнал от барорецепторите до ЦНС -> нервно-еднокринна реакция, която преминава през бъбреците -> повишена секреция на катехолимини -> артериална вазоконстрикция -> отваряне на артерио-венозните шънтове -> централизация на кръвообръщението (приоритетно кръвта отива към мозъка и сърцето), прекратяване на перфузията на тъканите, недоокислени продукти, разширяване на капилярите, кръвта постъпва ретроградно от венулите , декомпенсиран стадий на шок!!, паталогично депониране на кръвта в областта на микроциркулацията, налягането в капилярната система се повишава, трансудацията на вода, електролити, кристалоиди и в последствие и на белтъци извън капилярите (отиват в тъканите), феномен на задръстване на капилярите, условие за развитие на дисиминирано интравазално съсирване, хеморогична диатеза.
Не всички артерии се свиват еднакво, а само тези на мускули, кожа, черен дроб, стомах, черва и бъбреци. Не се повлияват артерии на мозък и сърце – нормално кръвообръщение.

4. Промени в органите
А)ЦНС – при остро намаляване на ОЦК – 20-25% - страх, 30-35% - неспокойствие, 35-40% - депресия, 40-50% - прекома. Пълното прекъсване на мозъчния кръвоток води до загуба на съзнанието за няколко секунди.
Б) шоков бял дроб:
Първа фаза – хипервентилация, хипокапнея, дихателна алкалоза
Втора фаза – хипервентилация, хипокапнея, дихателна алкалоза, хипоксемия
Трета фаза – прогресираща дих. недостатъчност
Четвърта фаза – задълбочаваща се хипоксемия въпреки кислородната терапия и провежданата дихателна вентилация
В) бъбреци – намален или изключен кръвоток. Функцията на бъбреците е показател отразяващ състоянието на микроциркулацията.