Лекции по Медицина

6. Симптоми на сърдечно заболяване

Основни правила.
На ехокардиография се вижда добре митралната клапа. В норма платната са тънки, с добре изразени еха. Клапната стеноза предизвиква задебеляване на клапите, стесняване на отвора и ограничаване на движенията. Калцификати се виждат като множество ярки еха, произлизащи от платната. Клапните градиенти могат да бъдат оценени с Доплер за скорост на кръвта. Доплерови методи могат да се изпозват за да се степенува тежестта на всяка регургитация.

Единствената информация от рутинна рентгенография, свързана с функция на клапите е калцификата. По – добре се вижда на скопия, отколкото на графия. Установява се в странична проекция. Прекарва се линия на 45о спрямо хоризонталната ос от свързването на диафрагмата и стернума, към левия бронх (косо нагоре и назад). Калцификат под тази линия е в митралната клапа, а над нея – в аортната.


Размер на сърцето.
На обикновена графия. Кардио – торакалното отношение е широко използван, обаче груб метод за изследване. В норма трансверзалния размер на сърцето е по – малък от половината от напречния размер на гръдния кош.

Хипертрофия и дилатация на сърдечни кухини.
Ехокардиографията е най – често изполвания метод. В норма размерите на сърдечните елементи са както следва:
1. Вътрешния диаметър на лява камера е 5,7 см.
2. Ляво предсърдие в парастернален изглед трябва да е по –малък от 4 см.
3. Стената на лявата камера и септума трябва да са между 0,6 – 1,1 см.

На рентгенография трудно се разграничава камерна хипертрофия от дилатация. При пресорно пренатоварване (стеноза, хипертонична болест) хипертрофиралата стена навлиза в камерната кухина и има малка промяна на външния контур на сърцето. Обемно натоварване (клапна недостатъчност, ляводесен шънт, засягане на миокарда) води до дилатация на камерите. Разпознава се по увеличения транзверзалния сърдечен диаметър.
Предсърдията се мерят по – лесно, особено лявото. Дясната граница на уголеменото предсърдие се вижда като двоен контур в съседство с дясната сърдечна граница, обикновено вътре в главната сянка. Лявата камера никога не избутва хранопровода. Тя минава встрани, а лявото предсърдие винаги го избутва.