Лекции по Медицина

27. Синдром на фолкман при горен крайник

Едно от най-тежките усложнения в травматологията, което може да доведе до тотален дефицит на горния крайник. Най-често се среща при супракондилна фрактура при деца и възрастни ; лакътни, при супракондилна фр. на бедрената кост. Патогенетичния механизъм е в увредата на голям магистрален съд от фрактурираните карища, което води до прекъсване на колатералното кръвоснабдяване и така дистално от увредата нерви и сухожилия изпадат в исхемия с последваща некроза, която с течение на времето се заменя със съединителна тъкан, нямаща нищо общо със съответните мускули и нерви. Ръката остава трайно инвалидизирана. Ето защо болните трябва да се наблюдават 24h.
Клиника: започва с много силна болка, голям оток, пръстите побеляват, губят своята чувствителност и подвижност.
Лечението е незабавно премахване на гипсовата превръзка; ако микроциркулацията не се подобри се преминава към оперативна ревизия на засегнатия участък, а тя се състои в широко отваряне на всички фасции отгоре надолу.


Синдром на предно външно ложе на подбедрицата- представлява синдром причинен при фрактура на подбедрицата с изливане на кръв, травма с кръвоизлив; имаме хронична форма при спортисти с голямо натоварване и оток на мускулите. Храктерна анатомична особеност на подбедрицата е че има пространства обградени с плътни съединителнотъканни фасции като калъфи . Това пространство в синдрома на ложето е между фибулата и тибията отпред и membrane interossa и съединително тъканната фасция обхващаща m.tibialis anterior, art.tibialis anterior, n. tibialis profundus. Излялата се кръв в този калъф повишава наляганети, спира се микроциркулацията, муслулите, нервите изпадат в исхемия с последваща некроза. Крайникът е силно оточен , болезнен, нечувствителен. Не може да се осъществи дорзофлексия в ходилото. Изчезва пулса на art. тibialis pedis на ходилото. Повишава се тъканното налягане.

ПОВЕДЕНИЕ:
- Премахване на гипсови имобилизации, повдигане на кр. на високо , поставяне на лед. Ако няма подобрение на пулса се прави широка фасциотомия отгоре до долу.