Лекции по Медицина

Социална медицина

Лекции по Социална медицина

1. Социалната медицина като наука – развитие, предмет, направление, взаимовръзки с други науки, основни задачи, роля и значение на медицинската наука и практика.
2. Основни методи на социалната медицина - епидемиологичен, статистически, социологически, икономически и др.
3. Здраве и болест – определение. Интегрален модел „Здраве-болест” и неговото значение. Индивидуално и обществено здраве.
4. Социални фактори на здравето и болестта на ниво индивидуално здраве и на ниво обществено здраве. Класификация на социалните фактори.
5. Социално-медицински подход в клиничната медицина – социална етиология, социална профилактика, социална терапия, социална рехабилитация.
6. Обществено здраве. Системен подход при анализа на общественото здраве. Цикъл на социално здравните явления. Основни показатели на общественото здраве.
7. Демографски процеси като измерители на общественото здраве. Демографска ситуация и демографска политика.
8. Физическото развитие като измерител на общественото здраве. Методи за анализ и оценка на физическото развитие. Акцелерация – съвременни проблеми.
9. Заболеваемостта като показател на общественото здраве. Основни понятия. МКБ. Източници и методи за изучаване на заболеваемостта.
10. Заболяемост с временна нетрудоспособност – показатели, фактори, структура, динамика, медико-социални проблеми.
11. Заболеваемост с трайна нетрудоспособност – определение, методика за изучаване, тенденция, медико-социални проблеми.
12. Социално значими заболявания – характеристика, тенденции, рискови фактори. Програми за борба със социално значимите заболявания.
13. Семейно здраве. Функции, дейност и отношение в семейството. Рискови семейства. Семейно планиране.
14. Здравна култура. Здравна просвета и здравно възпитание. Сексуално възпитание.
15. Промоция на здравето. Отавска харта. Здравно възпитание при промоция на здравето. Програма за промоция на здравето.
16. Международно здравно сътрудничество. СЗО. Стратегия на СЗО „Здраве за всички”. Състояние на международното сътрудничество на Р. България в областта на здравеопазването.
17. Здравеопазване. Здравна служба, Здравни органи. Приоритети в здравеопазването.
18. Законодателни основи и финансиране на здравеопазването. Закон за народното здраве и други законопроекти отнасящи се до здравеопазната система у нас. Форми на финансиране на здравеопазването.
19. Първична здравна помощ. Роля и място на ръководителя по здравни грижи в първичната здравна помощ. Стратегия на реформата в първичната здравна помощ.
20. Бърза и неотложна помощ. Медико-социални проблеми на травматизма.
21. Организация на болничната помощ. Роля на ръководителя по здравни грижи в болницата. Стратегия на МЗ за стационарната помощ.
22. Медико-социални проблеми в майчиното здравеопазване. АГ помощ.
23. Медико-социални проблеми на детското население. Педиатрична здравна служба. Място и роля на ръководителя по здравни грижи в педиатричната здравна служба.
24. Предизвикателства към традиционните цели на медицината.
25. Цели на съвременната медицина, поставяне на нови приоритети в практическото здравеопазване.