Лекции по Медицина

Социална хигиена

Лекции по Социална хигиена

1. Значение и задачи на хигиената
2. Хигиената и системата на първичната медико-санитарна помощ /ПМСП/
3. Хигиената и програмата на Световната здравна организация /СЗО/ – „Здраве за всички”
4. Организация на хигиенно-епидемиологичната служба в Република България /ХЕС/
5. Законодателство и органи на ДСК
6. Хигиена на водата и водоснабдяването
7. Хигиена на почвата и очистване на населените места
8. Почистване на населените места /асенизация/
9. Хигиенни изисквания при планиране и изграждане на населените места
10. Плътност на застрояване
11. Хигиена на храненето
12. Хранене в детска и юношеска възраст
13. Хранене на хората в трудоспособна възраст
14. Хранене на възрастни и стари хора
15. Здравословно хранене. Принципи
16. Хигиена на труда
17. Професионални вредности и заболявания
18. Функционални промени на организма при физически и умствен труд
19. Умора и преумора. Профилактика на умората и преумората
20. Профилактика на умората
21. Профилактика на преумората
22. Хигиена на детската и юношеска възраст
23. Анатомофизиологични особености на децата и подрастващите
24. Мускулна система
25. Хигиенни изисквания към детските и учебновъзпитателни заведения
26. Хигиенни изисквания към учебните заведения
27. Оценка на здравното състояние на децата и учениците
28. Хигиенни изисквания към устройството и поддържането на здравето
29. Обща характеристика на вътреболничните инфекции /ВБИ/
30. Хигиенни изисквания към заведенията за социални грижи
31. Социални учебнопрофесионални заведения
32. Хигиенни изисквания към терена за строеж на социални заведения