Лекции по Медицина

4. Социални фактори на здравето и болестта на ниво индивидуално здраве и на ниво обществено здраве. Класификация на социалните фактори.

Факторите на социалния живот влияят политивно или негативно върху човешкото здраве. Те се квалифицират от основната социологическа структука на обществото и се делят на 5 групи:
- Фактори свързани с материалното производство
- Фактори свързани с възпроизводството на човека – бит, семейство, образование
- Фактори свързани с духовното производство – наука, морал, религия, политика.
- Фактори свързани с комуникациите – транспорт, език, радио, телевизия
- Фактори свързани с управлението – институциите и дейностите по управление на социалния живот.
За практическите цели социалните фактори на здравето се делят на 3 групи:
- Социална макросреда
- Социална микросреда
- Личностни фактори
Социалната макросреда е трудна за изследване. Тя включва политически, икономически, културни, религиозни фактори. Социалната микросреда е непосредстваното обкръжение на индивида – семейство, приятели, трудова среда. Основно влияние оказна семейството, което има решаващо влияние върху здравето на индивида.
Често тези социални фактори се подценяват, защото тяхното влияние е скрито и дългосрочно. Затова социялната медицина изучава това влияние. То има директно и индиректно влияние. Индиректното влияние не е добре изучено поради многофакторната етиология на заболяванията. Директното влияние се реализира по пъта на психосоциалните механизми. То е видно особено при психоемоционален стрес и дистрес.