Лекции по Медицина

12. Социално значими заболявания – характеристика, тенденции, рискови фактори. Програми за борба със социално значимите заболявания.

Социално значими заболявания са болестите на кръвообръщението, новообразованията, болестите на ДС, ХС, травмите, отравянията, самоубийствата.
Рисковите фактори които влияят върху здравето се групират в 4 групи:
- Биологични(генетични)
- Околна среда – социална и природна
- Поведение и начин на живот
- Здравна помощ.
По-широко рискови фактори са
- Личностните характеристики на пациента – ценностната система, култура, желаня, очаквания.
- Професионално-трудова среда – условия на труд, амбиции
- Семейно-битова среда – социалният климат в семейството, отношени и заболявания в него
- Обществено-битовата среда – участие в социалния живот, приятелската сфера.
- Здравната служба и пациента – отношенята между здравния персонал и пациента.
- Медико-социален план – очертаване и синтезиране на приоритетните здравни и социални проблеми и потребности на пациента.
Рискови контингенти са група от хора с определени характеристики, които са изложени на влиянието на съответните рискови фактори, в резултат на което могат да възникнат заболявания.