Лекции по Медицина

7. Срезови епидемиологични проучвания. Основни характеристики

Описателни срезови проучвания – при тях едновременно се описва разпространението на заболяването и на рисковите фактори в една добре дефинирана популация. Това е една моментна снимка за даден период от време или даден момент. Основни принципи на срезовите проучвания – прави се сравняване на две групи лица – с заболяване, без заболяване, има наличие, експозиция – влияние на външен фактор, в двете групи. Отчита се разликата в честотите на рисковите фактори. Използват се при определяне на приоритетите на здравеопазването. Използва се при наблюдение на заболяване с латентно начало и голям период.

Етапи на срезовите проучвания:
1. Дизайн – включва формулирането на научния проблем. Поставяне на цел и задачи, избор на методичен подход.
2. Планиране – уточнява се каква част от популацията ще се изследва, кой ще събира информацията, разработват се инструменти (анкетни карти), изготвяне на план и програма, и финансово осигуряване.
3. Организиране и провеждане – включва сформиране на екипи, обучение на екипите за събиране на информация за заболяването и експозицията.
4. Обработка и анализ на информацията – включва статистическата обработка и логичен анализ
5. Представяне на резултатите – включва изготвяне на таблица и графики за:
- биологичната характеристика на популацията (контингента – пол, възраст, етническа принадлежност).
- здравно състояние – заболяване, инвалидизация
- социална характеристика – образование, социална група, условия на живот
- поведенчески характеристики – начин на живот, тютюнопушене, употреба на алкохол
- околна и трудова среда
- оценка на собственото здраве и здравно поведение
- данни за обема на оказаната медицинска помощ през съответният период.

Предимства на срезовите проучвания – дават голям обем информация, за кратък период, те са икономически изгодни, данните се използват за оценка на здравното състояние на населението, използват се за определяне на здравните потребности. Недостатъци – не могат да служат за оценка на заболяването, но не оценка на болестността. Експозицията предхожда резултата или го последва.