Лекции по Медицина

2. Структура на бактериите

Бактериите имат съществени и несъществени органели. Съществените са клетъчна обвивка, цитоплазма, ядро и рибозоми.Несъществените са капсула, спори , ресни и пили.
-КЛЕТЪЧНА ОБВИВКА-се състои от цитоплазмена мембрана и клетъчна стена.
1.Структора на клетъчната стена-клетъчната стена съдържа един основен полимер” пектидогликан”.Той се състои от две части:
-гликанни вериги-изградени от мономери.Те обвиват като калъф бактериите , и структората им се стабилизира чрез напречни сашивки между тетрапептидите прикрепени към всеки мономер .Според структората на клетъчната си стена МО се делят на два основни вида-грамполужителни и грамотрицателни.
-грам полужителните имат дебел слой пептидогликан и тейхоеви киселини.Микробактериите които също са грам-полужителни съдържат голямо количество липиди в клетъчната си стена което ги прави устойчиви на концентрирани киселини.
-грам-отрицателните-имат тънък слой пептидогликан с едно пространство наречено периплазмено пространство, и отгоре един слой наречен външна мембрана.
Външната мембрана е изградена на принципа на всички биологични мембрани.Двоен фосфолипиден слой с мозаечно разположени протеини в него.При външната мембрана част от фосфолипидите са залепени с липополизахариди.Липополизахаридите са ендотоксините на грам-отрицателните бактерии.Те са антигенни и се означават като о-антигенни.
Ендотоксините имат много важни функции в организма на човека –стимулират имунитета. В много високи дози свръх активират медиаторите имунния отговор и на възпаленията и могат да причинят еднотоксичен шок.
-Функция на външната мембрана- предпазва грам-отрицателните бактерии от фабоцитоза.Има бариерна функция и недопуска навлизането на някой антибиотици.Има роля на молекулярно сито.
-Роля на клетъчната стенав частност на пептидогликана- придава форма на клетката,и противостои на високото осмотично налягане вътре.
-Цитоплазмена мембрана-течност на мозаечен модел.Биологична мембрана изградена от фосфолипиди и гликолипиди.
-Функция на цитоплазмената мембрана-осмотична бариера върху нея се разполагат дихателните вериги.
-транспорт на синтезирани белтъци навън и на мономери за синтезата навътре.Друга функция участва в рефликацията на ДНК.Друг съществен органел са рибозомите-осъществяват белтъчния синтез.Съществен органел е ядрото.Той е без ядрена мембрана и съдържа една нишка сложно нагъната ДНК молекула/ двойно верижна суперспирализирана циркулярна молекула./ Цитоплазмата същу е съществен органел и представлява аморфен матрикс в който са разположени всички други органели.

-НЕСЪЩЕСТВЕНИ ОРГАНЕЛИ-те не са абсолютно задължителни за живота на бактериите.Наличието им предава някакви предимства.
-Капсула-е по дебел /същинска капсула /или по тънък /микрокапсула / слой разположен около клетъчната стена.Изградени са главно от полизахариди, но при антраксния бацил от протеини.
-„К”-те имат защитна роля прикрепват клетките към тъкани на микроорганизма.Блокират фагоцитозата и по този начин помагат на МО.
-ресни-те са дълги протеинови нишки с спирален код, те помагат при предвижването на клетките.Помагат на МО да преодолеят секретите на лигавиците.Те са антигенни и се означават с „Н”
-пили-те са много по къси от пилите прави протеинови нишки.Означават се като F антигени.Помагат за прикрепването на клетките атхезивни пили-участват в преноса на генетична информация/ конюгация/-секспили.
-спори-малко МО образуват спори.За тях това не е форма за размножаване , а форма на предвижване на клетката.Преживяване на неподходящта температура, недостиг на хранителни вещества.За образуване на спората се изисква активен метаболизъм.Спората е изключително устойчива на външни въздействия поради наличието на няколко допълнителни обвивки.Сърцевината и е с 50% намалено водно съдържание и не се извършва никакъв метаболизъм тя е в състояние на анабиоза.Някой спори могат да издържат в почвата от 40 до 50 години и след това да се зарази човек.