Лекции по Медицина

33. Терминология

1. Пълна фрактура – тя се получава ако цялата обиколка при кръгли кости или две кортикални пластинки при плоски кости са нарушени. Състои се от два фрагмента. Ако има повече от два фрагмента е сложна фрактура.
2. Непълна фрактура – тип “зелена пръчка”.
3. Затворена фрактура – кожата е интактна.
4. Отворена фрактура – нарушена цялост на кожата.
5. Импактна фрактура – получава се, ако фрагмент от костта е преместен спрямо друг фрагмент. Има два типа – компресионна (най – често в телата на прешлените. На профил тялото е с клиновидна форма) и депресионна (когато въздействащите сили възникват между твърда костна повърхност и срещуположна мека повърхност – най – често при костите на черепа).
6. Авулзионна фрактура – костния фрагмент е отделен и придръпнат чрез сухожилие.
7. Трансхондрална фрактура – засяга се става. Фрагментите може да са от хрущял или хрущял и кост и се наричат съответно хондрални и остеохондрални.
8. Стрес фрактура – повтарящи се минимални травми – “маршова фрактура”, най – често в телата на метатарзалните кости. След 10-ти, 14-ти ден се вижда фрактурната линия.
9. Патологични фрактури – в ненормална, патологично променена кост. При метастази, остеопороза, остеомалация и др.

Умишлени наранявания – “синдром на битото дете”. Целия скелет се рентгенографира. Наблюдават се следните белези:
1. Множественост на фрактурите, особено, ако те са с различна давност. Някои са пресни, а други с периостална реакция, което е белег на заздравяване.
2. Метафизарни фрактури. В резултат на усукване и дърпане на крайници.
3. Епифизиолиза. Свързана е с метафизарна фрактура.
4. Периостални реакции. Можгат да се дължат на хеморагии под периоста, без да има фрактура.
Радионуклидното изследване може да се използва за доказване – наблюдават се зони с повишено натрупване.

Зарастване на фрактури.
Зарастване с калус. В зависимост от мястото му бива:
• Периостален – до краищата на фрагментите. Има имобилизираща функция.
• Ендостален – до костта, в краищата и в костномозъчния канал.
• Параостален – в меките тъкани.
Зарастването на фрактурите е в резултат на периостално и ендоoстално калусобразуване/