Лекции по Медицина

12. Токсикокинетика на отровните вещества при перорални, инхалационни и перкутанни отравяния

Токсикокинетиката отразява взаимодействието между токсичните вещества и организма. Включва два вида явления:
• движение и метаболизъм на токсичния агент;
• промени в организма, причинени от отровата и нейните метаболити.
Токсикокинетиката се състои от 3 стадия:
• начален резорбтивен стадий – това е стадия на проникване на отровата в организма през определен входен участък.
• хематогенен стадий – през него се извършва проникване на отровата от входната врата в хуморалната среда, т.е. този стадий обхваща взаимодействието на отровата с кръвта.
• органо-целуларен стадий – отровата преминава от хуморалната среда към съответния орган, към който проявява избирателна токсичност. През този стадий се осъществява токсодинамиката на отровното вещество на ниво ефекторен орган или органи с болестни промени в тях и отражение върху функцията на целия организъм.
• възстановителен стадий – обуславя се от окончателното елиминиране на отровата от организма и възстановяване на функционалните и структурни промени. При някои отравяния този стадий може да продължи месеци и години.