Лекции по Медицина

24. Предизвикателства към традиционните цели на медицината.

Научно-техническият прогрес м биологичното и медицинското развитие открива нови възможности за развитие на общественото здраве. Генетиката, трансплантацията на органи, хемодиализата, успехите в рехабилитацията разширяват обсега и ефективността на медицинската помощ. С това се поставят и нови предизвикателства пред медицината и здравеопазването. Нези предизвикателства поставят нови приоритети.
Високата цена на технологичната медицина и претенциите на обществеността. – Цената на новите технологии нараства, а те все повече навлизат в медицината и оскъпяват лечението. Все повече от населението предпочита високите технологии, защото се счита че те са по-ефективни. Но поради цената му все по-малко могат да си ги позволят. Това налага ефективно ползване на технологичната медицина. Приоритетни задаци са справянето със заболеваемостта, травматизма и инвалидността, да се превърне в значима обществена дейност като въпрос на солидарност, разработване на програми където правителството има главно значение за осигуряване на здравни услуги, осъвременяване на законодателството, изграждане на структури за регулиране на използването на новите технологии.
Застаряването на населението и нарастването на хроничните и дегенеративните заболявания. Увеличила се е средната продължителност на живот, както и хроничните заболявания и продължителността на живот прекаран в болести. Предизвикателствата на хроничните заболявания са, че поставят затруднения на личността, семейството му и обществото, загубват се основните функции, социалните контакти, има болка, налагат реорганизиране на личността за да се справи с промените. Приоритетни задаци са да се опази болният като личност, да се улесни превъзмогването на болестта, осигуряване на възможности за изява и труд на болния, да може да живее с, и въпреки страданията си. Тук проблемите основно са социални и психологични, и затова най-ефективна е помоща основана на биосоциален модел и цели да повиши качеството на живот.
Поведенческите рискови фактори и личната отговорност за здравето – Поведенческите фактори имат решаваща роля за хроничните социално значими заболявания. Такива фактори са културния контекст – религия, вярвания, традиции, стила на живот и най-вече семейния стилу възможностите на личността да се справи със стресовите състояния. Поведенческите рискови фактори биват Предразполагащи – увеличават вероятността за развитие на заболяване, Отключващи – свързани с прехода от здраве към болест, и Поддържащи – действат и по време на болестта и не повлияват оздравяването. Приоритетни задачи са изучаването на тези фактори, внедряване на програми за здравословен и свободен от рискове начин на живот. Структурно и функционално интегриране на личната отговорност за здраве. Личната отговорност за здраве има ключово значение за общественото здраве и профилактика.