Лекции по Медицина

14. Травми на долния крайник. Фрактури и луксации на ТБС

Изследването се изв. от двете страни на ТБС. Опипва се големия трохантер, височината му, пулсациите на бедрената артерия, търсене на нормалната резистенция на главата на бедрената кост,
1. Луксации на ТБС- чистите са много редки- около 5% и обикн. са съчетани с фрактури на ацетабулума. По правило са тежки травми, които при екстремни условия на ставата преодоляват съпротивление.
Чистите луксации се делят на: задни, предни, горни и долни.
Клиника: блокирани движ., скъсен крайник, силна болезненост.
Прави се рентгенография, наместване, директна скелетна екстензия за 1 месец (обременяване не по-рано от 4-6 месеца).

УСЛОЖНЕНИЯ:
- аваскуларна некроза на бедрената глава
- остеоартроза
- осифициращ миозит

Задна луксация на ТБС с окършек от задната стена :
Поведение: екстензия и наместване; ако няма добра репозиция се изв. операт. лечение. Достъп: заден, изв. кръвна репозиция, фиксация с винтове.

УСЛОЖНЕНИЯ:
- 30% от тези случаи имат увреда на n.ishiadicus
- аваскуларна некроза на бедрената глава
- осфициращ миозит- вкалциeняване на хематома- 8-12%. Търпи своето развитие между 2-4 год. Ако се премахне рано отново рецивидира
- остеоартроза- от 30-50%

• НАПРЕЧНА ФРAКТУРА НА АCETABULUMA: изисква се перфектна репозиция.(същите усложнения както по-горе).
• ЦЕНТРАЛНА ФРАКТУРА ЛУКСАЦИЯ- изискват изтегляне, наместване и по някои литерат. данни водят до 100% коксартроза.