Лекции по Медицина

11. Заболеваемост с трайна нетрудоспособност – определение, методика за изучаване, тенденция, медико-социални проблеми.

ЗТН или инвалидност вклюбва случаите с различна степен на тежест на нетрудоспособност с необратим характер. ЗТН бива вродена или придобита, в резултат на тежки заболявания и злополуки. Те също имат медицинско, соицално и икономическо значение. Показатели са :
Обща инвалидност =брой признати инвалиди(нови и стари) за календарна година *1000
Брой осигурени лица
Първична инвалидност = брой признати за инвалиди лица за календарна година *1000
Брой осигурени лица
В структурата на ЗТН преобладават болести на ССС, новообразования, НС, психични разстройства, травми и отравяния.
Профилактиката изисква широко междуведомствено сътрудничество и обществена активност.