Лекции по Медицина

24. Учение за съдовете (Angiologia)

Учението за съдовете изучава сърдечно – съдовие апарат и лимфната система. Сърдечно – съдовия апарат е изграден от сърце, артерии, вени и капиляри. Съдовете изграждат два кръга на кръвообръщение: малък и голям. В големия кръг на се различават артериален и венозен отдел. По артериалния отдел кръвта се довежда от сърцето до органите и тъканите, а посредством венозния, тя се връща в сърцето. Започва с един голям съд (аорта), който се разклонява и дава все по-голям брой съдове със все по-малък размер. Венозният отдел е изграден от обратния принцип – конвергенция. Започва с множество съдове с малък размер, който обединявайки се, се събират в крайна сметка в два големи венозни съда: горна и долна куха вена, вливащи се в сърцето.

Сърце (Cor)

Разполага се в долното средно средостение. Масата му при мъжете е средно ~300гр., а при жените ~250гр. Сърцето има форма на конус, приплеснат в предно – задна посока. Различават се предна – по-изпъкнала повърхност, обърната към гръдната кост и ребрата. И долна повърхност, където сърцето лежи на диафрагмата. Върхът му е насочен надолу, наляво и напред, а основата – срещуположно. 2/3 лежат в ляво и 1/3 в дясно. Сърцето притежава 4 кухини: 2 предсърдия и 2 камери. Дясното предсърдие и камера, принадлежат на артериалната повърхност, а лявото към венозната. Те са отделени посредством надлъжна вътрешна преграда. Вътрешната преграда разделя предсърдието от камерата. Повърхността на предсърдието се разграничава от камерите, посредством венечните бразди.
Дясното предсърдие има кубична форма. В него се вливат горната и долна куха вена. Венозния синус събира венозната кръв от стените на сърцето.
В лявото предсърдие се вливат двете белодробни вени, които носят артериална кръв от белите дробове. Напред всяко от предсърдието преминава в уховиден израстък (дясно и ляво ухо) разположени пред аортата и белодробния ствол. Вътрешната повърхност на предсърдията е доминиращо гладка. На преградата между двете предсърдия се намира овалната ямка. Тя е остатък от съществуващия през ембрионалното развитие овален отвор. Посредством който се е смесвала артериалната с венозната кръв, посредством венечни бразди. Между лявото предсърдие и дясната камера се намира десния отвор в който се разтваря дясната предсърдно – камерна клапа, която е изградена от 3 платна.
Дясната камера има пирамидна форма. Горният й край се стеснява постепенно, преминавайки в артериален конус преминаващ в белодрообен ствол, който раздвоявайки се дава дясна и лява белодробна артерии. Между лявото предсърдие и лявата камера се намират левия предсърдно – камерен отвор в който се разполага лявата предсърдно – камерна клапа, изградена от 2 платна и поради това се нарича двуплатна (митрална). В лявото предсърдие се вливат 4 белодробни вени. От лявата камера започва аортата. В основата й, както и в основата на белодробния ствол има клапа, която не позволява връщането на кръвта към камерите.
Стената на сърцето е изградена от 3 обвивки: вътрешна – ендокард, средна – миокард, външна – епикард – представлява вестералния лист на вътрешната торбичка (перикард). Дебелината на сърцето в лявата камера е 15мм, в дясната камера – 8мм, а в предсърдията 2мм. Средната обвивка е отделена за предсърдията и камерите, което осигурява самостоятелното им свиване (систула) и разпускане (диастула). Мускулатурата на предсърдията е двуслойна. Повърхностният слой е общ, а вътрешния самостоятелен за всяко предсърдие. Мускулатурата на камерите е трислойна. Кръвоснабдяването на сърцето се осъществява от 2 венечни (коронарни) артерии.

Проводяща система на сърцето

Съкращението на сърцето се предизвиква от импулси в самото него. Това свойство се нарича автоматизъм на сърцето. Проводящата система се изобразява от: синусно – предсърден възел, разполагащ се в стената на дясното предсърдие между отвора на горната куха вена и дясното ухо. Нарича се възел на Кис и Фляг. Възелът дава клонове - миокарда към предсърдията.
Предсърдно – камерен възел – възел на Ашофф – Тавара. Лежи и в долния участък на междупредсърдната преграда.
Предсърдно – камерно снопче (снопче на Хис). Започва от предсърдно – камерния възел и свързва миокарда на предсърдието с миокарда на камерите.

Малък кръг на кръвообръщение

Започва от дясната камера на сърцето с артериалния конус, продължава в белодробния ствол, който се разделя на лява и дясна белодробни артерии. Белодробните артерии навлизат в белите дробове през хилоса им и клонират следвайки разклоненията на белодробното дърво. От хилоса на белите дробове, най-често по двете белодробни вени, които се вливат в лявото предсърдие на сърцето. Между вдлъбнатата страна на дъгата на аортата и мястото на разклоняване на белодробния ствол се намира боталовата връзка. Тя е остатък от закърнелия след раждането ботилов проток, който през ембрионалното развитие изключва белите дробове.