Лекции по Медицина

10. Заболяемост с временна нетрудоспособност – показатели, фактори, структура, динамика, медико-социални проблеми.

ЗВН се формира когато осигурените лица не могат да изпълняват трудовите си задължения поради заболяване, злополука, медицински изследвания, бременност, майчинство, гледане на болен член от семейството.Такива състояния се удостоверяват от лекарска Консултативнва Комисия или личният лекар.
Тя е съществена част от общата заболеваемост на лицата в активна трудова възраст – 60-8-% от нея. Поради високата безработица и некоректните работодатели които не плащат осигуровки този дял е нисък.
Заболяванията са свързани с налрушена трудоспособност с обратим характер. Те обаче имат медицинско, социално и икономическо значение. Лицето не извършва труд, не получава материално заплащане, има разходи във връзка с лечебния режим и медикаментите.
Следните показатели оценяват ЗВН:
- Честота на случаите с ВН = Брой ЗВН *1000
Брой осигурени лица
За ЗВН се броят само първичните листове за ВН.

Честота на дните загубени поради ВН = бр. Календарни дни загубени поради ВН *1000
Брой осигурени лица

Средна продължителност на 1 СВН е 10 дни.

Честотата на ЗВН е многофакторно обесловена и се налагат широки медицински и социални профилактични мерки. Структурата на ЗВН се влияе от специфичните условия и режим на труд, м различни професионални сфери, трудовия състав по пол, възраст и от качеството на лекарската екпертиза.