Лекции по Медицина

20. Обща характеристика на ядрените аварии

o ядрени аварии - събитие с дадено съоръжение или инсталация, при което се нарушава нормалния процес на работа и се създава опасност от допълнително облъчване на персонала и на населението, намиращо се в близките и по-отдалечените райони.
Класификацията на ядрените аварии, използвана в системата на ДАГЗ е 7 степенна.
Фази на ядрената авария:
• ранна фаза – трае от момента на установяване на опасността от възникване на авария до първите няколко часа след момента, в който е започнало отделяне на РВ в околната среда;
• междинна фаза – с продължителност 1 до няколко дни. През тази фаза по-голямата част от изхвърлените РВ е отложена в околната среда;
• късна фаза – периода от време, през който обстановката в засегнатия район се нормализира. Трае от няколко седмици до няколко години в зависимост от тежестта на аварията и вида на отделените РВ.
Особености на радиоактивното замърсяване при ядрени аварии:
• формираният радиоактивен облак не достига голяма височина /150-200м/;
• изхвърлянето на радиоактивни продукти в атмосферата не е едномоментен, а продължителен процес – до няколко денонощия; наблюдава се неравномерно замърсяване на земната повърхност;
• отделят се радиоактивни изотопи с дълъг период на полуразпад – стронций-90, цезий-137 и лесно летливи радиоактивни изотопи;
• голяма продължителност на действие на йонизиращите лъчения на радиоактивно замърсената територия.
Поразяващи фактори при радиационни аварии:
• парен врзив;
• проникваща радиация;
• радиоактивно замърсяване.
В резултат на облъчването с йонизиращата радиация възникват разнообразни по характер и тежест радиационни увреждания:
• остра лъчева болест;
• хронична лъчева болест;
• радиодерматити;
• комбинирани радиационни поражения.