Лекции по Медицина

9. Заболеваемостта като показател на общественото здраве. Основни понятия. МКБ. Източници и методи за изучаване на заболеваемостта.

Под заболеваемостт се разбира статистическите данни за разпространението на болестите сред населението. Показателите като измерители на общественото здраве имат най-голямо значение, въпреки че го характеризират чрез негативната му страна. Те са най-висока степен на критерии за ефективността на здравеопазната дейност. Основно се използват понятията -Заболеваемост в тесен смисъл на думата (свежа заболеваемост) – съвкупност от новопоявилите се заболявания през годината; -Болестност – съвкупност от всички регистрирани през годината заболявания, както новопоявили се, така и съществуващите от по-рано; -Моментна болестност (патологична поразеност) – съвкупност от всички заболявания, нови и стари, към даден момент, като тези данни се получават при профилактичните прегледи.
Въпреки че отразяват едно и също явление различните показатели реагират различно на измененията на жизнената среда. Свежата заболеваемост реагира по-осезателно, и бързо на промените в средата, и е по-чувствителен критерии за ефективността на оздравителните мероприятия. Повишаването на показателя заболеваемост не винаги говори за отрицателни промени в здравето, а моментната болестност допълна представите за болестност.

Заболеваемост = брой регистрирани нови заболявания *1000
Средно годишен брой на населението


Болестност = брой регистрирани нови и стари заболявания *1000
Средно годишен брой на населението

Тези показатели могат да се разглеждат общо за всички заболявания, по групи, за цялото население, за различните професии. Те се използват за оценка на общата заболеваемост, острата заболеваемост и заболеваемостта от най-често срещаните заболявания.

Моментна болестност = брой регистрирани при прегледа заболявания *1000
Брой преминали на медицински преглед

Честотата на хоспитализациите също е относителна величина който изчислява по класове заболяванията и диагнозите. Заболеваемостта по причини на смъртта също се изчислява по класове заболявания и диагноза. Всички тези показатели са за 1 календарна година.
Показателите за структура на заболеваемостта и болестността се получават при изчисляване на характеристиките – пол, възраст, социална и професионална принадлежност. В структурата на общата заболеваемост водещо място заемат болестите на ДС, нервно-психичните, ССС, травми и отравяния. В структурата по причини на смъртта са болестите на кръвотворната система, неоплазмите, травми, отравяния, ДС.
Методика за изучаване на заболеваемостта – правилното и пълно регистриране на заболяванията налага тяхното изучаване. Това става с редица учетни документи попълвани от здравните специалисти.
У нас ветодиката включва случаите когато пациента сам търси медицинска помощ и когато лекаря издирва пациенти чрез профилактични прегледи. Използват се данни за хоспитализации и за починали лица. Заболеваемостта може да се изучава и по лица, използва се при специални проучвания със специални документи. Тук в числител се поставя броя на болните, а в знаменател съответната среда (населението преминало на профилактичен преглед) и така получаваме честотата на заболеваемостт, респективно болестността по лица.
МКБ (Международна Класификация на болестите) от 1960 г се използва за правилно и еднозначно регистриране на диагностицираните заболявания. Тя е съобразена със съвременните достижения на науката. Тя засяга не само заболяванията, ами и травмите и причините за умиранията като ги поставя в 17 класа:
1. Инфекциозни болести и паразитози
2. Новообразования
3. Болести на ендокринната жлеза, храненето, обмяната и разстройствата на имунитета.
4. Болести на кръвта и кръвотворните органи
5. Психични разстройства
6. Болести на нервната система
7. Болести на органите на кръвообращението
8. Болести на ДС
9. Болести на ХС
10. Болести на пикочополовата система
11. Усложнения при бременност, раждане и следродовия период
12. Болести на кожата и подкожната тъкан
13. Болести на костно-мускулната тъкан
14. Вродени аномалии
15. Някои състояния възникващи през перинаталния период
16. Симптоми, признаци и недобре определени състояния
17. Травми и отравяния.
МКБ обединява заболяванията с обща етиология, патогенеза и локализация в класове, групи и рубрики.