Лекции по Медицина

18. Законодателни основи и финансиране на здравеопазването. Закон за народното здраве и други законопроекти отнасящи се до здравеопазната система у нас. Форми на финансиране на здравеопазването.

Здравното законодателство изгражда рамката, която определя възможностите, регламентира пътищата, механизмите и структурите за реализация на формулираната и възприетата национална здравна политика. На базата на това законодателство се създават подзаконови актове регламентиращи условията на организация, управление, финансиране на здравеопазната система.
Основно действащ у нас е Закона за народното здраве от 1973г. Той формулира основите на здравната доктрина свързани с осигуряване на благоприятна жизнена среда за населението, държавен санитарен контрол, медицинско обслужване, опазване здравето на бременните и майките, санитарно-курортно лечение, борба против алкохолизма и наркоманиите, аптечно дело.
Но само един закон не може да отговаря на съвременните изисквания за медицинската практика. Затова се издават допълнителни закони – За здравното осигуравен, За сръвопреливането, за лекарствата, за аптеките, за лечебните заведения.
Източници на финансиране на здравеопазването са от данъчни и други бюджетни приходи, здравно-осигурителни вноски, домакински бюджети, средства на фирми и организации, нестопански организации, външни източници. Финансирането може да е индиректно от бюджета, здравно-осигурителните вноски, дарителство и външно финансиране и директно – заплащане от консуматора и пряко дарителство. Според СЗО финансирането на здравеопазването трябва да бъде справедливо, адекватно, да въздейства върху предлагането и търсенето, да взаимодейства с другите сектори и да е административно улеснено.
Бюджетното финансиране се осъществява от държавно и общинско финансиране, като част от бюджетите се преразпределят за здравеопазването и се контролират от правителството или общината. Предимството е уеднаквяването правата на гражданите, политически контрол, интегриране на бюджетите в обща цел”Здраве за всеки”. Недостатъците са липса на самоуправление, липса на стимул на индивида да опази своето здраве.
Здравното осигуряване набира средства от осигурителни вноски за покриване на рискове от заболяване и др. здравни проблеми. То бива социално (задължително) и доброволно (частно). Размерът е фиксирана сума, процент от брутното трудово възнаграждение или вноска в зависимост от здравният риск.Предимствата, са че лицето е защитено по отношение на рисковете за здравето, ритмично и стабилно финансиране на лекарите и здравните заведения в зависимост от извършените дейности. Недостатъците са увеличените разходи за администрация и контрол, трудна координация на профилактичните дейности, нарастване на разходите за медицинска помощ при свободно договаряне на цените.
Директното заплащане – потребителя плаща изцяло или частично от доходите си здравни услуги, лекарства и другите стоки със здравно предназначение. Предимствата са допълнителните средства, ограничаване на ненужните изследвания и назначения, стимулиране на индивидуалната отговорност за здравето, засилва се ролята на пазарните отношения. Недостатъците са, че може да стане бариера за достъпа до здравна помощ, може да предизвика ненужно търсене на здравна помощ поради интерес на здравните специалисти то директното заплащане.
Дарителството е допълващ и директен или индиректен начина на финансиране, чиито основен източник са доходи на фирми, нестопански организации или домакинства, предоставени на здравните организации. То може да е корпоративно, от бизнеса, институционално- от нестопански организации, и индивидуално.
Външното финансиране е от средства от други правителства, международни и чужди не правителствени организации и се реализира под формата на безвъзмездни дарения, хуманитарни помощи, кредитни линии, консултантски услуги и др. В зависимост от съчетаване на видовете финансиране имаме три основни системи:
- На бюджетно финансиране – съчетано с директно заплащане и доброволно здравно осигуряване.
- Социално осигурителна система, която се допълва от бюджетно финансиране
- Доброволна осигурителна система с допълнение от директно заплащане и бюджетно финансиране.