Лекции по Медицина

28. Средства за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи

Основни методи за защита:
• укриване в защитни съоръжения.
• провеждане на евакуационни мероприятия.
• раздаване на средства за индивидуална защита и медицински средства.
С цел защита се правят и следните мероприятия:
• обучение за способи за защита.
• оповествяне.
• радиологично, дозиметрично, химично, биологично разузнаване и лабораторен контрол.
• защита на храна, вода и селскостопански животни.
• съблюдаване на режим на поведение на заразена територия.
• санитарно-противоепидемични мероприятия.
• санитарна обработка на хора, дрехи, територия.
Средства за защита:
o индивидуални средства за защита:
• средства за защита на лицето и дихателните система:
- противогази – представлява метална кутия, в която са поставени противодимен филтър, активен въглен и химичен поглътител;
- изолиращи прибори;
- респиратори;
- други средства за защита на дихателната система – противопрахови маски и памучно-марлена маска.
• средства за защита на кожата:
- в зависимост от степента на защита се делят на изолиращи защитни средства и филтриращи защитни средства.
- в зависимост от предназначението си защитните костюми се делят на противорадиационен костюм, противохимичен костюм и костюм за защита от биологични агенти.
• медицински средства за защита:
- антидоти;
- радиопротектори;
- ваксини;
- серуми.
o колективни средства за защита:
• скривалища;
• укрития:
- противорадиационни укрития;
- инженерни съоръжения с двойно предназначение;
- помещения, които се преустройват при необходимост мазета, минни галерии и други подходящи помещения, които биха могли да се херметизират;
- изграждащи се в кратък срок при необходимост с готови стоманобетонови или дървени елементи – укрития от полеви тип.