Лекции по Медицина

21. Организация защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Структура и управление на Гражданска защита

Гражданска защита е елемент от националната сигурност на Р. България и представлява система от общодържавни и местни хуманитарни мероприятия със социален, организационен, икономически и научно-технически характер, осъществявани в мирно и военно време за защита на населението и националното стопанство при възникване на бедствена ситуация.
Основни цели:
• предотвратяване или намаляване на загубите и вредните последствия от въздействието на поразяващите фактори при БАК.
• провеждане на спасителни и аварийни дейности.
• осигуряване на условия за оцеляване на населението.
Организационна структура на ДАГЗ:
• Ръководство на ДАГЗ - органите за управение на ГЗ в Р. България са ДАГЗ, подчинена на МС и областни дирекции ГЗ към областните администрации. ДАГЗ е работен орган на ПКЗНБАК към МС. Областна дирекция ГЗ е работен орган на областната ПКЗНБАК.
• Организация и управление при кризи:
- Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията на БАК.
- Национален план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при БАК.
• Национален ситуационен център – осъществява координацията и взаимодействието с местните власти, органите за управление и силите за действие при възникване на извънредна ситуация. Установени са 4 нива на координация и взаимодействие:
- I ниво /национално/;
- II ниво /областно/;
- III ниво /общинско/;
- IV ниво /периферно/.
Сили на ДАГЗ:
• военизирани формирования – инженерно-технически батальони и спасителни отряди;
• невоенизирани формирования – смесени спасителни отряди, доброволни спасителни отряди и обектови спасителни отряди.
Дейности на ДАГЗ:
• защита на населението – осъществява се от държавата по следните 5 основни начини:
- оповествяне на населението;
- укриване на населението чрез колективни средства за защита;
- осигуряване на индивидуални средства за защита;
- разсредоточаване и евакуация;
- подготовка на населението.
• превантивна дейност – изгражда готовността на страната да преодолее последствията от:
- силно земетресение;
- наводнение;
- КХА в обекти, работещи с опасни химически вещества;
- радиационни аварии.