Лекции по Медицина

3. Здраве и болест – определение. Интегрален модел „Здраве-болест” и неговото значение. Индивидуално и обществено здраве.

Според СЗО здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не само отсъствие на болест или недъг. Тоест здравето интегрира биологичния, психологичния и социалния аспект, и се разглежда като положителен аспект, защото е нещо повече от липса на болест. По този начин здравето се свързва с качеството на живот, то е критерий за живота на дадено общество.

Болест, това е проммяна в здравето, съдържаща съвкупност от определени белези и погностични характеристики. Друго определение е нарушение на структурите и функциите на организма поради недостатъчна приспособяемост към непрекъснато изменящите се условия и външната среда.

Интегрален модел здраве-болест
Социалният модел на здравето намира най-синтезиран израз в понятието „обществено здраве”. То е сложна многомерна система със сложна структура и трудна за изучаване. То се определя като съвкупност от социалните аспекти на здравето, съвкупност от социалните фактори и социалните отражение на здравето. То отразява интегралното взаимодействие вежду системата биологично здраве и системата общество. Индивидуалното здраве е здравето на конкретната личност.
Индивидуално здраве