Лекции по Медицина

17. Здравеопазване. Здравна служба, Здравни органи. Приоритети в здравеопазването.

Здравеопазването е система от медицински и немедицински мероприатия провеждани в дадена страна с цел укрепване, опазване и възстановяване на здравето на населението, предотвратяване на преждевременната му нетрудоспособност и смърт и увеличаване на активния творчески живот на човека.
Здравната служба е специфично организарана система, която включва медицинските компоненти и функциите им по опазване на здравето. Медицината е цялостна система от знания за здравето и болестите. Обект на действие на здравеопазната система е населението, групата, индивида.
Здравната служба е система от здравни заведения и здравни органи, които всяка страна създава, за да удовлетворяване на потребностите на населението от медицинска памащ. Тя е компонент на здравеопазната система. Тя е изградена от здравни заведения и от здравни органи – за организационно управленски звена на системата. Върху развитието й влияят медицинските и немедицинските фактори. Медицински фактори са здравното състояние и потребности на населението, медицинско образование и наука, а немедицинсските са политиката на страната, демографски особености, материални ресурси.
Забелязва се несъответсвие между пирамидалния строеж на медицинсската помощ и пирамидалната структура на търсената от населението медицинска помощ. Повече се търси специализирана помощ, която обаче е скъпа.
Функции на здравната служба - профилактични, диагностични, лечебни, рехабилитационни, медикообразователни, есспертни, медико-социални, научнопроучвателни, организационно-методични. Медицинските дейности се класифицират като долекарски, основни лекарски, квалифицирани, специализирани, тясно специализирани, суперспециализирани. СЗО препоръчва децентрализирани и регионални здравни служби, пирамидален строеж на здравните служби, създаване на многопрофилни здравни заведениия, единност и комплексност на здравната служба.
Здравните органи са специфични организационно-управленски звена в системата на здравната служба, чиято дейност е контрол и координиране дейността на здравните заведения по медицинското обслужване на населението и обезпечаване на ефективно използване на кадрите и ресурсите. Те са изградени от административната структура на страната. Висш ръководен орган е Парламентарната комисия по здравеопазване, която внася законодателни актове. МЗ е инициатор на промените, координатор на здравната политика, отговаря за задоволяване на здравните потребности.
Появилата се неудовлетвореност, нарастващите разходи и незадоволителната ефективност налагат търсене на нови решения и преоценка на здравеопазните системи. Основните направления са към:
- Преориентиране от болнична помощ към разширени първични здравни грижи. Основна фигура е лекуващия лекар който да сведе до необходимост посещаването на специалните лекари и болниците
- Промоция на здравето
- Повишаване на ефективността на здравеопазната система – наблюдава се повишаване на разходите поради демографско остаряване на населението, увеличаване на хроничните болести, повишаване на очакванията на пациентите от здравно обслужване, скъпи медицински технологии.