Лекции по Медицина

6. Автомобилна травма

Под автомобилна травма разбираме уврежданията върху тялото на човека , причинени от външни или вътрешни части на движещ се автомобил или при изпадане от него в момент на движение. Макар транспортните произшествия да протичат за твърде кратко време (дори за части от секундата.), всеки случай на автомобилна травма протича циклично и се състои от няколко, следващи една след друга, кратки фази. На всяка фаза от травмата съответствува определен механизъм на образуване на уврежданията . Затова характерът на уврежданията по тялото зависят от вида, фазите на причиняване на травмата и механизма на образуването им. Те могат да възникнат от удар й сътресение на тялото, притискане, разтягани и триене! Уврежданията при автомобилна травма се делят на три групи: специфични, характерни и нехарактерни.
Към специфичните се отнасят тези увреждания повреди, които отразяват формата, рисунъка, а понякога и нa размерите на определен детайл и части от автомобила, получени при съприкосновението му с дрехата или тялото па човека Към характерните увреждания се отнасят тези, чийто ме¬ханизъм на получаване съответствува на даден вид автомобилна трав¬ма (например уврежданията, получени от превминаване на колелото на тежък автомобил, от изпадане от автомобил и др.). Към нехарактерните се отнасят всички останали наранявания, невключени:-в горните две групи. / Напр. могат да наподобяват такива, получени от огнестрелни, прободно-порезни, посечни и други оръжия./
Травма от сблъскване на автомобил с движещ се човек (удар с а в том о б и л) се среща най-често Различаваме три варианта на сблъскване: с предната, страничната и задната по¬върхност на движещ се автомобил. Напишете някои травми които могат да се получат при удари с тези часит на автомобила , както и при продължително влачене!!!
Травмата от преминаване (прегазване) на колелото на автомобила като самостоятелен вид автомо¬билна травма се среща сравнително рядко. Сравнително често прегазването се комбинира с
други видове автомобилни травми — удар или изпадане от движещ се автомобил. По правило уврежданията при прегазване са тежки, множестве¬ни и двустранни Обширността и тежестта им зависят глав¬но от теглото на превозното средство, посоката на преминаване и по¬ложението на тялото в момента на прегазването.
Специфични изменения, получавани при прегазвания, са отпе¬чатъци от релефа на гумите, получавани както по тялото, така и по дрехите на пострадалия. При прегазвания през главата се наблюдава деформация (сплеск¬ани) поради многофрагментно счупване на костите на мозъчния и лицевия дял на черепа. Напишете какви други травми могат да се получат !!!
Травмата от притискане на тялото между ав¬томобила и други предмети е най-редкият вид автомо¬билна травма. Уврежданията се дължат на удар части на автомобила с последващо притискане. Понякога може да има само притискане без предшествуващ удар. Уврежданията са локализиранн най-вече в гръдния кош и корема. Установяват се счупени ребра, характерни за притискането, при което ребрата нерядко нараняват белия и черния дроб.
Основни въпроси на съдебномедицинската експертиза ври автомобилна травма:
1 . Дали установените следи и повреди но дрехите и увреждания по тялото на пострадалия (живо лице или труп) са причинени от автомобилно транспортно средство. 2. Какъв е механизмът на произхода на следите и увреждания¬та
3.За какъв вид автомобилна травма се касае
4. От каква част на автомобила са причинени уврежданията и по възможност посо¬ката и силата на удара.
5. В каква последователност са причинени уврежданията и в как¬во положение се е намирал постра-далият спрямо транспортното сред¬ство в момента на травмата
6. От какъв вид автомобил са нанесени
7. Какво е било разположението на пострадалите в автомобила в момента на удара
8. Има ли у пострадалия някакви заболявания
9. Консумирал ли е пострадалият алкохол, степента на алкохол¬ното повлияване
10. други въпроси