Лекции по Медицина

31. Съдебномедицинска експертиза по материали на следствени и съдебни дела, съдържащи данни от медицинско естество

Писмените материали (в следствени преписки, дознания, след¬ствени и съдебни дела), съдържащи медико-биодогичнн факти и об¬стоятелства, могат да бъдат самостоятелен обект на съдебномедицин¬ско изследване. Издаваните в тези случаи експертизи носят название¬то съдебномедицинска експертиза по писмени данни. Този вид експер¬тиза се отличава от другите видове съдебномедицински експертизи с това, че при тях не се изследва самият обект (живото лице, трупътг веществените доказателства), а включените в следствените или съдеб¬ните дела писмени материали. Такива могат да бъдат най-различни документи, въведени като у четни форми в медицинската практика (медицински свидетелства и удостоверения, лични амбулаторни кар¬ти, история на заболяване, бланки с отразени в тях резултати от ла¬бораторни изследвания, рецепти), медицински документи във връзка с извършена аутопсия, съдебномедицински експертизи за освидетел-ствуване на живо лице, изследване на труп и др.
Експертизи по писмени данни най-чес¬то се назначават за определяне медико-биологичната характеристика" на телесните повреди, причинната връзка между дадено увреждане и настъпилата впоследствие смърт на пострадалия, за изясняване правилността на медицинските действия при настъпили вредоносни ре¬зултати за болния (по дела за привлечени под наказателна отговор¬ност медицински лица за професионални нарушения в тяхната дей¬ност) и др.
Задължение на следствените органи е да съберат всички въз¬можни медицински документи в оригинал, а не в препис и ги прило¬жат към делото.
Практиката показва, че за изграждане на експертно заключе¬ние, годно да се ползува от следствено-съдебните органи при оформяне на тяхното убеждение, е необходимо да се предостави на експерта ця¬лото следствено или съдебно дело. По този начин, въз основа на своя¬та компетентност, той най-добре ще съобрази, критично прецени и из-влече всичко необходимо за изпълнение на възложената му задача.
Съдебномедицинските експертизи по писмени данни най-често са допълнителни и повторни поради възникване на нови обстоятелства, непълноти при изследването или необоснованост на заключението на първоначалната експертиза. Поради тези съображения експертизите по писмени данни обикновено са комисионни, с участието най-малко на трима лекари специалисти (хирурзи, акушер-гинеколози, педиатри, стоматолози и др.). в комисионните експертизи по писмени данни мо¬же да бъде включен и лекарят, извършил първоначалното изследване, тъй като той би могъл да даде ценни данни за изследвания по-рано обект на експертизата.
В комисионните експертизи е необходимо участието на съдебен медик, тъй като той, въз основа на компетентните си познания, най-добре съдействува за решаване на експертизата с оглед нуждите и изискванията на правораздаването. Експертизите по писмени данни могат да бъдат и комплексни: с участието не само на лекари, но и на други специалисти (криминалисти, инженери, химици и др.). В за¬висимост от задачата и участвуващите специалисти, комплексните екс¬пертизи по писмени данни могат да бъдат: медикокримииалистични (например за изясняване дистанцията на изстрела, вида и калибъра на оръжието и др.), медико-автотехническа (при пътнотранспортни произшествия и др.) и др.
Заключението на експертизата трябва да бъде обективно, ця¬лостно и научнообосновано.