Лекции по Медицина

32. Съдебномедицинска експертиза при професионални правонарушения на медицинските служители и наказателна отговорност за тях

При изпълнение на професионалните си функции медикосанитарните работници могат да допускат пропуски или да извършат непра¬вилни медицински действия, от които да последва увреждане на здрав¬ните или други интереси на индивида или на социалистическото здра¬веопазване, респ. обществото.
Нарушенията и пропуските в професионалната дейност на меди¬цинските работници се разделят на умишлени престъпления, непред¬пазливи (немарливи) действия и незнание на професията, лекарски грешки и нещастни случаи.
Умишлените престъпления са: незаконно извърш¬ване на аборт, неоказване на медицинска помощ, издаване на чужда тайна във връзка с изпълняване на професията, незаконно лекуване, издаване на лъжливи медицински документи или нанасяне на поправ¬ка по тях.
Непредпазливите действия (бездействия) на медицинските работници, които биват самонадеяност (т. нар. престъп¬но лекомислие) илн небрежност, трябва да бъдат в причинна връзка с неблагоприятния изход на прилаганите (неприлаганите) предпазни н лечебни действия (извършване на различни манипулации, ваксина¬ция, операции, методи на лечение и др.) върху човешкия организъм.
Неблагоприятните последици от работата на медицинските ра¬ботници най-често са резултат на: недостатъчно задълбочено или не¬внимателно изследване на болния, неприлагани задължителни мето¬ди и средства за диагностика, несвоевременно или неосъществено бол¬нично лечение, небрежно лечение, недостатъчна подготовка на болния на операция или неправилното й техническо извършване, оставяне чужди тела при хирургическата интервенция и др.
Лекарската (медицинската) грешка е добросъ¬вестно заблуждение на лекаря в неговата професионална работа, дъл¬жаща се на несъвършенството на медицинските знания, методите на диагностиката и лечението, на особеното протичане на заболяването при дадени болни или на обективно трудните условия, в които се е осъществила дейността на лекаря.
Под нещастен случай (медицинска случай¬ност) в медицинската практика се разбира неблаго¬приятният изход от лечението
Експертизата по дела срещу медицински работници се извърш¬ва от комисия (най-често 3-членен ) с участието на съответни високо¬квалифицирани специалисти и съдебен лекар.
На експертната комисия от следствените или съдебните органи се представят цялата медицинска документация на боледуването на пострадалото лице .
Експертите, след като внимателно проучат делото, съставят пис¬мена експертиза — заключение, в която трябва да дадат научнобоснован отговор на поставените от следователя или съда въпроси. Основни въпроси на съдебномедицинската експертиза в случаи на привличане на медицински и фармацевтични работници към нака¬зателна отговорност за професионални правонарушения:
1. Правилно и своевременно ли е поставена диагнозата и, ако не е, каква е причината за това и какви са здравните последствия за болния.
2. Нуждаел ли се е болният от настаняване в болница и дали това е направено своевременно; има ли причинна връзка между късното настаняване в болницата и неблагоприятния изход на заболяването.
3. Съответствува ли проведеното лечение на поставената диаг¬ноза.
4. Своевременно, в необходимия обем и правилно ли е било про¬ведено медикаментозното лечение, какви пропуски и неправилни дей¬ствия са допуснати и какво е тяхното значение за настъпване смърт¬та на болния.
5. Налагало ли се е хирургическо лечение
6.Допуснати ли са някакви пропуски или неправилни действия при хи¬рургическата операция и какво е тяхното значение за настъпване смъртта на болния.
6. Има ли нарушение на действуващите инструкции н разпоред¬би, отнасящи се до диагностиката, лечението или провеждането на имунизации, в какво се състоят те и кой конкретно ги е нарушил.
7. Правилно ли са били проведени следоперативните грижи и ле¬чението на болния,
8. Какви медицински мерки е било необходимо да се предприе¬мат при дадените условия за спасяване живота на болния
9. Коя е причината за смъртта на болния.
10. други