Лекции по Медицина

30. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства. Откриване, изземване, опаковане и изпращане за съдебномедицинско изследване на биологични следи

ВД са най-разнообразни предмети, с които е бяло извършено настъплението и л и има съмнение, че е престъпление , или по които има следи, които биха могли да послужат за разкриване на престъплението и на дееца.. С основание наричат веществените доказателства „неми свидетеля на деянието. ВД (оръжия, оръдия, случайни предмети), са обект на изследване по два основни повода:
1. За установяване на следи зацапване на материи от биоло¬гичен произход, представляващи отделяния или части от човешки или животински организъм: кръв, сперма, слюнка, пот, косми, урина, секрет от носа, околоплодни води и други, меки тъкани (кожа, мускули, части от вътрешни органи) и кости . Такива обекти могат да бъдат намерени при огледа на местопроизшествието, а също по дрехите и тялото на пострадалите и заподозрените, при огледа на оръдията и предметите, използувани при престъплението, и т. н. Те стават ВД само след процесуалното оформяне .
2. за идентификацията на различни видове оръжия и пред¬мети, така и за установяването по тях на различни вледи от биоло¬гичен произход са необходими специални знания
Широкото използуване на постиженията на трасологията за съ¬дебномедицински цели позволява да се определят както общите приз¬наци на оръжията и предметите, с които са причинени уврежданията (групова принадлежност), така и установяването на кон-кретното оръжие или предмет (индивидуална идентифика¬ция). Тези изследвания се правят във физико-техническите лабора¬тории, където се прилагат комплекс от методи: визуални, метрически (макро- и микрона мерения, антропометрия, остеометрия, рентгенометрия), микроскопски и сравнително-микроскопски (непосредствена, но-ляризационна, луминесцентна стериомикроскопия и др.), рентгенологични, фотографски, контактна хроматография (цветни отпечатъци), спектрографски (емисионен) и др.
Изследванията за следи от биологичен произход (кръв, сперма, косми, урина, пот, кости и др.) се правят в биологичните лаборатории за изследване на веществени доказателства.
Издирването и изземването на веществените доказателства ста¬ва при огледа на местопроизшествието в динамичната му фаза и се извършва от органите на предварителното производство. Огледът се извършва в присъствието на поемни лица, Съдебният лекар, който участ¬вува като специалист в огледа на местопроизшествието, активно съдействува на органите на следствието да открият следи от биологи¬чески произход в помещението или територията, където е станало съ¬битието (престъплението), а също по дрехите
и тялото на пострада¬лия и заподозрения .Той оказва помощ на следователя и за правилно фиксиране, изземване, опаковане и изпращане на тези обекти в съответните съдебномедицински лаборатории. Редът и начи¬нът на събиране на веществените доказателства са регламентирани от НПК (чл. 106 — 113). Веществените доказателства трябва вни¬мателно да бъдат огледани, подробно описани в огледния протокол и по възможност фотографирани, като снимките на обектите с биоло¬гичен произход се прилагат към огледния протокол или обиска.
Голямо значение за резултата от изследването на веществените доказателства има начинът на опаковането. Ако предметите са пове¬че от един, всеки предмет се опакова поотделно в чиста, хартия, пре¬вързва се с канап и се надписва (фиг. 240). Не се допуска опакова¬нето на повече от един предмет в един пакет ,тъй като това създава условия отделните предмети допълнително да се зацап¬ват един от друг, независимо дали материята е засъхнала или не. Обвитите поотделно веществени доказателства трябва да се поставят в картонени кутии или в дървени сандъци, за да се предотврати при транспорти- рането възможността от допълнителното им зацапване или променяне на първоначалния им вид от механични или атмосферни влияния След като веществените доказателства са иззети, опаковани, за¬печатани, съответно етикетирани и надписани, се съхраняват от след¬ствените органи и но специален куриер се изпращат за изследване в съответните специализирани лаборатории.
Едновременно с веществените доказателства в лаболаторията задължително се изпращат от органа на разследване и следните документи :
1. Постановление за назначаване на експертиза, в което се из¬лагат обстоятелствата по случая, описанието на обектите, следите от зацапванията по тях и конкретните задачи на експертизата 2.Протокол от огледа на местопроизшествието: откъде са иззе¬ти веществените доказателства, както и данни от разпита на собстве¬ника на предметите за характера и начина на получаване на налич¬ните зацапвания
3.Съдебномедицинска експертиза за изследване на трупа или на освидетелствуваното живо лице (ако такива са правени), кръв или резултатът от изследване на кръвната група за пострадалото или за¬подозряното лице.
4.Съдебномедицинската експертиза от първичното изследване на веществените доказателства — в случаите на повторна експертиза.
В лабораторията лекарят — вещо лице, е длъжен да извърши оглед на пакетите (опаковка, надпис, печати.) и да установи съответства ли съдържанието им на отразеното в постановлението на сле¬дователя. При несъответствие или нарушение на запечатването и опа¬ковката съставя протокол и уведомява съответния орган, назначил експертизата, и отразява това в съставената от него съдебномедицин¬ска експертиза.