Лекции по Медицина

14. Увреждания от действието на електрически ток

Действието на електрическия ток върху човешкия организъм за¬виси от: 1. Физическите свойства на електрическия ток; 2. Условията — средата, при която става това действие; 3. Състоянието на организ¬ма — неговата реактивност.
Физически качества на електрическия ток: тип напрежение (V), сила (А), съпротивление (Ом) и продължителност на действие. Електрически ток над 50 тА е опасен за живота, а над 100 тА е смъртоносен. При електрически
ток с високо напрежение (хиляди волта) човек може да остане жив.
Тези случаи се обясняват с това, че при контакта с високо напрежение
се образува волтова дъга с температура 3 4000°С, която причинява овъгляване, при което рязко се повишава съпротивлението на овъглените тъкани и това води до бързо прекъсване действието на електрическия ток.
Електрическият ток оказва общо и местно действие. Общото действие на тока води до рязко нарушаване на жизне¬ните функции и бърза смърт от шок, спиране на сърдечната дейност или дишането. Местното действие на тока се проявява в:
I. Термично действие — дължи се на превръщане на електрическата енергия в топлинна
2. Механично действие — дължи се на преминаването на електрическата енергия в механическа. То се изразява в разкъсване на дрехите, обувките, сплитане на космите, нарушаване целостта на тъканите с образуване на рани по кожата, разкъсване на вътрешните органи и фрактури на костите на скелета.
3. Електролитично действие — изразява се в разпадане на тлъстината на кожата на мастни киселини в мястото на входа н изхода на тока.Следите по кожата от действието на електрическия ток се наричат електрически знаци (електрометки,
електромар¬ки). Те се образуват при действие на ток с ниско напрежение, по-често на мястото на влизането, отколкото на излизането на тока, и то, ако кожните покривки са сухи и със задебелен рогов слой, т. е. в тези случаи, когато кожата притежава голямо съпротивление. При влажна кожа и кожни участъци с тънък рогов слой електрометки обикновено не се образуват. Типичната електрометка е ограничена коагулационна некроза на кожата, кръгловата по форма с диаметър 3—4 мм с хлът¬нала централна част с кафеникав до черен цвят, обкръжена от надиг¬нати като вал ръбове, плътна при пипане В някои случаи електрометката представлява негативен отпечатък на проводника, в който могат да се забележат и някои особености, например нарези иа винт н др.
Електроометките се образуват от топлинното и електролитичното действие на тока при температура не по-висока от 120°. При по-висока температура те придобиват вид на изгаряне от III — IV степен (фиг. 123). Различията между електрометка и изгаряне се установяват чрез хистологнчно изследване, което е задължително при затруднение в макроскопската преценка.
Електрометките са устойчиви. Те могат да се установят и при трупно гниене. Може да се наблюдава метализация на кожата, настъп¬ваща в резултат на висока температура до 3000°С, при което фини частици от разтопения проводник се отлагат по кожата н имат различен цвят в зависимост от метала (при меден зеленикав, при железен — ръждив и т. и.). Когато смъртта настъпи непосредствено след действието на елек¬трическия ток, при вътрешното изследване на трупа се установява трупна картина на бърза смърт. В около 12—36 на сто от случаите на смърт от електрически ток не се установяват електрометки, т. е. следи от действието на ток. Тогава съдебномедицинската диагноза, че смърт¬та се дължи на действие на електрически ток се основава на обстанов¬ката на станалото произшествие (с точни данни от техническа експер¬тиза за възможността за протичане на ток) и изключване на всяка друга причина на смърт — отравяне, болестни изменения и др.
Увреждания от атмосферно електричество
Мълнията представлява ток с твърде голямо напрежение — ми¬лиони волта н сила до 100 000 А .Тя предизвиква разцепване и обгаряме на дървета, повреди на сгради и съоръжения, разтопяне на метални предмети, а понякога и ни земята.
Мълнията засяга човека непосредствено или чрез някакъв предемет — телефонен кабел, радиомрежа, електроярибори и др. При смърт от действие на атмосферно електричество се получа¬ват обкновено по-тежки увреждания големи механични разкъсвания
и изгаряния на дрехи и тялото (понякога с откъсване на части от него); Типични за действувало атмосферно електричество са гръмо¬тевичните фигури по кожата във вид на червеникави дървовид¬ни разклонени ивици, която представляват разширени съдове, подучени по пътя но по-рядко се наблюдават. Понякога измененията по космите ся естествената следа от действието на атмосферно електричество.
Основни въпроси иа съдебномедицинската екеспертиза при смърт от действие иа електрически ток:
1. Да се установи дали смъртта се дължи на действие на елек¬трически ток (промишлено или атмосферно електричество).
2, В какво положение в бил пострадалият в момента на електро-
травмата и кое е входното и изходното място (ако има такова).
3.. Има ли следи от метализация, които да сочат от какъв мате-
иал в направен проводникът, до който е станало съприкосновението.
4. Какви условия са благоприятствували действието на електри¬ческия ток
5. други