Лекции по Медицина

9. Хигиено–екологични проблеми на урбанизацията

Съвременната наука разглежда урбанизацията като световно исторически процес на интензификация на човешките взаимоотношения. Процесът на урбанизация има много аспекти: географски, икономически, социални, медицински, хигиено – екологични. Според съвременните урбанисти, урбанизацията е свързана с 2 основни явления. Тя се ограничава от:
- демографския взрив на населението;
- масовата миграция на населението от селските ареали в големите градове

Урбанистката територия на съвременните градове се разглежда като изкуствена екологична система, създадена от човека. Тя се различава значително от естествените природно екосистеми, по контрола и регулацията, по субекта на екосистемата, по увреждане на биоценозата и биотопа. Един от основните елементи на урбанизацията е: демографския взрив – той се увеличава постоянно. Последните години населението се увеличава с 120м. в Африка едно семейство има 6,1 деца, Азия има 4,2 деца, за Европа 1, 4 деца средно за член от семейство.

Миграция на населението – градската урбанистка среда формира, както благоприятни условия за живот , така и неблагоприятни. Към благоприятните условия се отнасят възможността за добро образувание, клалификация, получаване на клалифицирана медицинска помощ. Освен това урбанистката територия е по – добре благоустроена. Създават се условия за масова физкултура, спорт, туризъм.

Отрицателните проблеми на съвременния град са: замърсяване на биосферата, въздуха, почвата; неблагоприятно въздействие в/у населението на големия транспортен трафик – големия брой коли е причина за рязко повишаване нивото на шума (70 – 80 децибела), рязко увели1аване на транспортният травматизъм; жилищен – 40% от семействата не отговарят на стандартните регламентирани от СЗО. Съгласно СЗО трябва да отговарят на : - достатъчно големи(за всеки член от семейството да има отделна стая); - да е оборудвано със съвременна кухня, санитарни възли; - да бъде оборудвано със санитарно технически съоръжения – това вкл. добро отопление, осветление, вентилация, централно водоснабдяване и добре организирана асенизация (събиране, складиране, извозване, обезвреждане на твърдите и течни отпадъци.

Друг проблем е метеорологичният. В съвременните райони на градовете се формират топлинни острови, които са причина за инверсия на температурата. Известно е, че в атмосферата съществува температурен градиент (при изкачване на 1000 м височина, температурата спада). Неблагоприятните ефекти са свързани със здравно хигиенните проблеми.

Урбанистката територия изисква голямо напрежение при работниците – удължен работен ден, загуба на много време за транспорт, нарушаване на циркадните ритми и времето за сън. Освен това в урбанистката територия се създават условия за повече консумация на алкохол, тютюн, наркотици, убийства, самоубийства. Учените смятат, че тези сложни условия в комбинация със замърсяванията на околната среда формират нова нозологична единица – урбанит – диенцефален синдром, неблагоприятно въздействие в/у подрастването:няма родителски контрол, синдром на невидимия баща,синдром на работещата майка.
Децата прекарват 8 4аса на ден пред телевизора и компютъра, това обаче е вредно. Това е причина за увреждане на очния нерв, децата стават раздразнителни и това е причина за академична неуспеваемост. Игрите по комиксите водят до агресивност. Нормативите за жилища, за шум – 35 децибела, за болниците – 50 децибела, за ресторантите – 75 децибела.