Лекции по Медицина

10. Изстрел от упор и близко разстояние

Изстрел от близко разстояние.
При огнестрелните наранявания от
близък изстрел освен проектилът действуват и следните допълнителни
фактори:
1. Експлозивни газове. Те имат: а) механично действие, като разкъсват тъканите и в зависимост от характера им, особено когато има костна подложка, входните рани на кожата са неправилни, по-големи, многолъчисти и т. н.; б) химично действие — намиращият в състава им СО се свързва с хемоглобина н образува карбоксихемоглобин, който има яркочервен цвят и се проявява в подлежащите меки рехави тъкани н мускули около входната рана и в началото на раневия канал в диаметър 5—10 см; в) термично действие — значител¬но по-рядко.
2. Пламък. Проявява се с опърляне на косми, изгаряне на ко¬жата около раната или на дрехите (поради краткотрайността на пла¬мъка при бездимния барут тези изменения не се наблюдават или се установяват само хистологично).
3.Сажди. Те почернят, импрегнират кожата около входната рана, като образуват пръстен на почерняване (концентричен или екс¬центричен), който избледнява н се увеличава с увеличаването на раз¬стоянието от изстрела.
4. смазка
5. неизгорели барутни и метални части .
За уточняване на разстоянието задължително се измерва диаметърът на разсейването на допълнителните фактори, които следва да се описват подробно (цвят, интензивност, концентричност и др.). За установяване на разстоянието се правят опитни изстре¬ли (следствен експеримент) с даден вид оръжие или най-добре със съ¬щото оръжие (ако е налице) и заряд, с които е бил произведен из¬стрелът. Недопустимо е тези опитни изстрели да се правят върху из¬следвания труп или неговите дрехи.
Изстрел от упор. Особеностите на входната рана при изстрел от упор се определят главно от механичното действие на газовете. Про¬никвайки преди и след проектила, газовете упражняват върху тъканите огромно налягане, като увеличават размера на входната рана. Тук не важи правилото, дадено за далечния изстрел, че входната рана е по-малка от изходната. Тъкмо обратното — при изстрел от упор, вслед¬ствие действието на газовете, входната рана е по-голяма от изходната.При стрелба от упор, особено при късоцевни оръжия (пистолети и др.), вследствие навлизането на газовете във входната рана, се по¬лучава подкопаване и повдигане на кожата навън и удряне в дулото на цевта, при което могат да се отпечатат формата и големината на цевта върху кожата („щанцмарка"). Такъв дулен отпечатък се среша рядко. Наличността му дава възможност за идентификация на употре¬беното оръжие. Освен дулен отпечатък, при изстрел от упор могат да се получат наранявания (охлузване, рана) от действието на частите на оръжието, разположени близо до дулото. Когато например изстрелът от упор е даден в област с костна подложка, на челото се получава разкъсана звездовидна рана с раз¬лична дължина и брой иа лъчите (4, 6 или 8), при събирането на кои¬то в центъра се открива кръгла рана с липса на тъкан и пояс на охлузване и почерняване. Тези разкъсвания се образуват пак от газовете, които, разпространявайки се между меките тъкани и костната подложка, силно ги издуват в обратна на движението на куршума посока (към дулото), при което тя се разкъсва Меките тъкани около входната рана са с яркочервен цвят вследствие образувания карбоксихе¬моглобин.
При стрелба с дуло, вкарано в устата, експлозивните газове, стре¬мейки се да излязат и назад през устата, причиняват характерни лъчеви
раздирания с почернялия в ъглите на устните или по цялото им протежение. При такъв изстрел с пушка мозъкът и черепът могат да се разпръснат експлозивно Когато оръжието е допряно косо до повърхността на тялото в момента на изстрела част от газовете се промък¬ват между дулния срез и повърхност-та на тялото или дрехите. При това в околността на входното отверсттие отверстие в страната на отзяването се появява триъгълен пояс на почерняне и разкъсване на кожния ръб
При изстрел от упор, даден от оръжие, което има компенсатор (предназначението му е да охлажда цевта) се получават характерни картини на опушване .Освен почернянето около входната рана се получават и допълнителни опушвания, чийто брой съответст¬ва на броя на отверствията на компенсатора на дадения вид оръжие