Лекции по Медицина

3. Обща характеристика и класификация на механичните увреждания

Механичните увреждания се получават само когато действащия предмет и човешкия организъм са в движение или само единият е в покой. Те могат да се причинят от , оръжие ,оръдие и случайни предмети
Класификация на механичните увреждания :
1. От страна на механичния причинител :
а/ жива сила/ кинетична енергия / на движещия се предмет или движещото се към него човешко тяло
б/ видът и особеностите на предмета , който причинява увреждането
в/ ъгълът под който действащия предмет среща повърхността на човешкото тяло.
2. от страна на организма
А / анатомо-биологична / възраст , пол, тегло и т.н. / характеристика на пострадалия
б/ анатомо- функционалните особености на засегнатата част на тялото / форма и структура на засегнатата област, наличие или липса на коса, еластичност и др./
в/ общо състояние на пострадалия
3. От страна на средата , през която действа механичния причинител
а/ предмети между действащия предмет и човешкото тяло / тънка или дебела шапка, облекло , завивки /
б/ течни или полутечни среди между действащия предмет и човешкото тяло / напр. Преминаване на проектил през водна среда /.
4. от страна на социалната среда и времето, изминало от нараняването.
а/ локализация на увраждането – определя се анатомичната област и разстоянието от опорните анатомични точки.
б/ разположение на увреждането
в/ форма на увреждането
г/ размери на увреждането
д/ ръбове , ъгли и стени на увреждането
е/ цвят , релеф и дълбочина на увреждането
ж/ възпалително-възстановителни процеси.
5. В зависимост от медико-биологичното естество механичните увреждания биват : охлузвания, кръво насядания , рани, навяхвания, изкълчвания, пуквания, счупвания, смачквания и откъсвания на части.
6. Механичните увреждания зависът основно от особеностите на предмета , койти ги е причинил и според това биват : от твърди тъпи предмети , от остри предмети , от огнестрелни оръжия и експлозиви.