Лекции по Медицина

26. Оглед на местопроизшествие с труп. Особености на огледа при транспортна травма

Огледът на местопроизшествието при транспортна травма има специфика и трудности и задължително трябва да се извършва с учас¬тието на съдебен лекар и инженер от автомобилния или железопътния транспорт. Освен това задълбочено се оглежда транспортното сред¬ство предметите, с които е станало сблъскването (крайпътно дърво, прелез и др.), участъкът на пътя и теренните особености, където е намерен отхвърлен, преместен или захвърлен трупът. Нерядко обаче транспортното средство и особено често пострадалият или трупът ги няма на мястото на произшествието в момента на извършването на огледа. В тези случаи също трябва да се извърши оглед, макар това да затруднява изясняването на обстоятелствата, при които е станало произшествието.
При огледа па трупа особено внимание трябва да се обърне на разположението на пострадалия, неговата поза , не само спрямо транспортното средство, но и неговите части; състоя¬нието на дрехите и обувките (разкъсване, протриване и др.); отпеча¬тъци от грайфери или други части на транспортното средство; зацап¬вания (с боя, смазочни материали или частици от стъкла, пясък, ча¬къл и др.). Особено важно е подробно да се опишат и фотографират установените отпечатъци, тъй като при пренасянето на трупа те могат
да изчезнат При пожар се обръща внимание на изгарянията по дре¬хите, по тялото и на други особености.
Освен това трябва да се изучат степента на изразеност и разви¬тие на трупните промени, характерът и локализацията на уврежда¬нията. При железопътни произшествия части от разчленения труп, парчета от кожа, части от вътрешни органи, следи от кръв и др., дрехи, обувки и части от тях, могат да бъдат намерени на голямо разстоя¬ние по железопътното платно, а понякога и по локомотива н вагоните.
Огледът на транспортното средство (автомо¬бил, мотоциклет, трактор, влак) трябва задължително да се извършва с участието на съдебен лекар. При огледа на автомобила могат да се открият следи от нанесения удар по тялото: драскотини, деформация на капака, радиатора, счупване на фарове и др.; изтриване на боя, на прахта и др. По частите на моторното превозно средство могат да се намерят отпечатъци от релефа на дрехите или обтриване от тях и особено на едва забележими биологични материи: частици от епидер¬мис, пръски от кръв, косми, тъканни частици, от вътрешни органи и др. Зимно време тъканните частици могат да замръзнат към метал¬ните детайли и да се запазят дълго време. За изясняване на въпроса с коя част на транспортното средство е могъл да бъде нанесен ударът задължително трябва да се измери и съпостави височината на изпък¬налите части на автомобила (броня, фар и др.) с тази на увреждания¬та по тялото на пострадалия.
При огледа на пътя (шосе, железопътно платно и др.) могат да се открият следи от транспортното средство — посоката на движението му, следи от спирачния път, а също и частици и детайли от моторното превозно средство, откъснали се в момента на сблъсква¬нето — стъкла, боя, гайки, счупена антена и др. Освен частици от дре¬хи, обувки или изпаднали вещи на пострадалия могат да се установят следи от кръв (капки, стичалия, пръски, зацапвания или локва кръв), частици от тъкани, следи от влачене и др., които не само помагат да се установи мястото на първоначалното сблъскване на моторното превозно средство с тялото, посоката на движението на транспортното средство, но и мястото на настъпване на смъртта на пострадалия.
Внимателно се оглеждат и транспортните релсови средства. По тях могат да се установят частици или обтривання от дрехи, парченца от кожа, части от вътрешни органи, следи от кръв и др.
Винаги трябва да се помни, че с цел инсцениране на нещастен случай или самоубийство престъпникът може да постави трупа на железопътното платно.