Лекции по Медицина

22. Експертиза при полови престъпления

Нашият законодател строго охранява половата неприкоснове¬ност на двата пола..
Под блудство се раз¬бират всякакви действия, които имат за цел да възбудят или удо-влетворят полово желание без извършване на съвкупление / допиране или търкане на полов орган в половия орган или други части (гърди, седалище и др.) на пострадалото лице; в пипане, близане, смучене на половите органи, гърдите на друго лице или вкарване на пръсти или други предмети лъв влагалището, ануса и др./
Съдебномедицинската експертиза при блудствени действия не винаги може да бъде категорична, тъй като обикновено не остават видими следи (охлузване, кръвонасядане, сперма по половия орган или дрехите, и др.), децата не дават точни сведения, лесно внушаеми са (съобщават това, което им е казано), а родителите нерядко пре¬увеличават случилото се.
Под съвкупяване, макар че не е дефинирано в текста на закона, следва да се разбира извършване на полово сношение с лице от женски пол със или без еякулация. При това не е необходимо дори целият пенис да е проникнал във вла¬галището, достатъчно е и частичното му проникване. Правното поня¬тие в този смисъл не се покрива с биологичното определяне на поло¬вото сношение — вкарване на пениса във влагалището и семензпразване.
Под изнасилване се разбира съвкупление с лице от женски пол
,когато жената е лишена от възможност, за самоотбрана и то без нейно съгласие, когато жената бъде принудена към съвкупяване със сила или заплашване/експертът трябва да установи следите от физическото насилие Трудно може да бъде изнаси¬лена нормално физически здрава жена, без да останат следи от теж¬ки увреждания по нея, освен ако е имало и психическо въздействие: страх, заплашване и пр. Изнасилване има и ако се приведе жената в безпомощно състояние, т. е. деецът чрез действия трябва да я приведе в състояние, в което тя не може каже реална съпротива .
Квалифицираните случаи на изнасилване» при конто се предвижда по-тежко наказание на дееца, са:
а)Ако изнасилената не е навършила шестнадесет години, поради това, че девойката на тази възраст все още няма достатъчна физиологична зрялост и социален опит за един пълноценен полов живот. Насилственото съвкупление може да остави у нея тежкн и трайни психични и физиологични последици.
б) Ако изнасилената е низходяща сродница, поради това, че кръвосмешението има дълбок биологичен и обществен смисъл (накърнява нравствеността и застрашава обществото).
в) Ако е извършено повторно, поради това, че е налице у дееца полова разпуснатост, която е опасна за обществото.
г) Ако изнасилването е извършено от две или повече лица. Групово изнасилване е налице и тогава, когато само едно лице е извършило полово сношение с жената, а другите са взели участие в принудата.
д) Ако е причинена средна телесна повреда, поради значимостта иа получените увреждания и значително повишената опасност на деянието. е)Ако е последвал опит за самоубийство, който трябва да се установи въз основа на следствени и медицински данни
ж) Ако представлява опасен рецидив. Тук квалификацията е свързана със субекта на престъплението (чл. 29 НК).
з) Ако от изнасилването е причинена
тежка телесна повреда или е последвало самоубийство, както и
други особено тежки случаи. Съдебномедицинската експертиза при опит за изнасилване или изнасилване включва, освен съответен разпит на пострадалата, из-следване на облеклото (за кръв, сперма и др.) и внимателен оглед, на цялото тяло за изясняване общия статус, вторичните полови беле¬зи, следи от увреждания и задължителен преглед на половите орган» при гинекологично положение и дневно осветление. При необходимост се правят намазки от влагалищен секрет за търсене на сперматозои¬ди, венерическа зараза и др. Винаги трябва да се изследва и заподозреният (наранявания» кръв, сперма и др.), което често се пропуска
Съдебномедицинската експертиза при хомосексуализъм е труд¬на, тъй като рядко се установяват обективни данни, особено при же¬ните. У активния педераст не остават никакви изменения по половите органи. Когато освидетелствуването се направи наскоро след анално извършен полов акт, могат да се установят зацапвания с изпражне¬ния на половия член на активния педераст. Сигурно доказателство за извършен педерастичен акт е установяването на сперматозоиди в аналното съдържание на пасивния педераст. Доказването им обаче е възможно само ако изследването е извършено наскоро след половия акт, тъй като сперматозоидите бързо се разрушават в аналното съ¬държимо. Това показва, че заподозрените в извършване на педерасти¬чеи акт незабавно трябва да бъдат изпращани за съдебномедицинско освидетелствуване.
Педофилия — полово влечение на възрастни (дори старци) към малки деца.
,Геронтофилия — полово влечение на млади хора към старци, най-често на млади мъже към стари жени.
Некрофилия --полово влечение към трупове, дори разложени и ексхумирани.
Содомня - задоволяване на полово желание чрез игра с половите органи на животно или извършване на полов акт с него във влагалището, ануса
Ексхибиционизъм — полово удовлетворение чрез показване на половите органи на обществени места
Садизъм — изпитване на полово удовлетворение, когато се причинява болка или мъчение на друг човек (
Фетишизъм ~ полово удовлетворяване от крадени дрехи или части от тях, обувки, и други предмети)
Основни въпроси на съдебномедицинската експертиза при съмнение за извършени полови престъпления:
1. Нарушена ли е анатомичната цялост на девствената ципа н ако е налице, с какво е причинена, каква е давността на това нару¬шение.
2...Допуска ли устройството на девствената ципа извършване на полов акт без разкъсване.
3. Има ли сигурни признаци за извършен полов акт.
Има ли по дрехите и тялото на пострадалата следи от кръв, сперма и каква е тяхната групова принадлежност.
Има ли по тялото на пострадалата увреждания, какъв е тех¬ният характер, локализация, механизъм на получаване и какво здрав¬но разстройство са й причинили.
6. Довело ли е половото сношение с пострадалата до някакви вредни за здравето й последствия и в какво се изразяват.
7. Има ли у заподозрения, извършил половото престъпление, увреждания , какъв е техният характер, механизъм на получаване, следи от кръв по дрехите и тялото, влагалищни отделяния и каква е груповата им принадлежност.