Лекции по Медицина

21. Съдебномедицинска експертиза по въпроса на пола и половите прояви

Проводите за съдебно-медицинска ескпертиза във връзка с пола и половите престъпления в гражданския процес се отнасят до установяване на пола , половата зрялост , способност на полово сношение и детеродна способност и при оспорване на родителски произход, а в наказателния дек е — до: установяване на телесни попреди, които довеждат до смущение в половата функция ,заразяване с ве¬нерическа болест и по повод на полови престъпления Съдебномедицинска експертиза за установяване на пола се из¬вършва най-често при т. нар. междинни полови състояния или интер-сексуалитет (хермафродитизъм). Това понятие включва всички мал-формации в половото развитие с непълна или порочна диференциация на пола.
Различаваме истински и лъжлив хермафродитизъм. При истин¬ския хермафродитизъм у един индивид има развити едновременно по¬лови жлези от двата пола (изключително рядко явление). По-често се среща т. нар. лъжлив хермафродитизъм, прн който различаваме мъж¬ки и женски тип. При лъжливия мъжки хермафроднтизъм има мъжки полови жлези (семенна жлеза), но анатомичният вид на мъдницата и половия член наподобяват външните полови органи на жената, а при лъжливия женски хермафроднтизъм има нормално развити яйчници с външни полови органи, наподобяващи мъжки пол.
Под полова зрялост се разбира такава степен на физическо развитие на организма, при която е налице пълна способност към физиологично изпълнение на всички полови отправ-
ления — за момчетата — полово сношение и оплождане, а за момичетата — полово сношение, зачеване, износване на плода, родоразрешение по естествен път и изпълняване функциите на майчинството (изхранване на детето, неговото възпитание и др.). Настъпването на половата зрялост се предшествува от период на полово съзряване, който продължава няколко години и завършва с достигане на полова зрялост. Пубертетът се проявява с появата на основните белези: семепроизвеждане и свързаното с това семеизпразване
за мъжа и узряване и излизане на яйцеклетката от яйчника и свързаната с това менструация и появата на вторични полови белези (окосмяване, промяна на гласа, оформяне на млечните жлези и др.).Половото съзряване зависи от различни фактори — социални, географски, наследствени, хранене и др.
Детеродна неспособност при мъжа може да се прояви в неспособност за извършване на съвкупление или в невъзможност за оплождане , а при жената може да бъде абсолютна , относителна и функционална
Невъзможността от зачеване, износване на плода и раждане също може да се дължи на различни причини: а) физиологични — преди пубертета и след климактериума, съответно поради недоразвитие на половите жлези и поради прекратяв-ане на функциите им. За¬бременяване може да настъпи и преди появата на първата менструа-ция, тъй като е възможна овулация без менструация.
Днес в медицинската практика неотменен закон е: при безплодие на семейството на изследване подлежат еднакво както жената, така
и мъжът.