Лекции по Медицина

16. Асфиксия от притискане на гръдния кош и корема. Позиционна асфиксия

При този вид механична асфиксия смъртта настъпва от едновре¬менно или поотделно притискане на гръдния кош или корема, вслед¬ствие на което се прекратяват дихателните движения. Затова тя се на¬рича още и имобилизационна асфиксия. Наблюдава се при срутване на кариери, изкопи, здания, затрупване със сняг, затискане от кола при транспортни злополуки, притискане между буфери на вагони и др
Едновременно се притискат гръдният кош и коремът, смъртта настъпва за няколко минути, а когато се притиска само гръдният кош,
При външния оглед но дрехите могат да се установят зацапвания с пръст, пясък и др., а понякога по кожата на трупа личат отпечатъци от релефа на по-грубите дрехи. По лицето се установява т. нар. екхимотична маска, изявяваща се с рязко изразена циаиоза.
По тялото могат да се открият увреждания като охлузвания, кръвонасядания и счупвания на кости. |
Позиционната асфиксия е най-често във връзка с нещастни случаи, но не е изключено и действието на чужда ръка при деца, пия¬ни хора и др, Асфиксия от затискане на външните дихателни отверствия.
Този вид асфиксия настъпва вследствие едновременно затискане или затуляне на отворите на носа и устата, при което не може да про¬никне въздух в дихателната тръба и смъртта настъпва от кислороден глад, предизвикан само от механичното прекратяване достъпа на въз¬дух в белите дробове. Затулянето на външните дихателни отверствия най-често се из¬вършва с меки или полумеки предмети като завивки, възглавници, кър¬пи, дрехи ,а понякога и от твърди предмети и е съпроводено със значителни увреждания от силния натиск (смазвания на носа и лицевия скелет). Такова затискане може да се получи и случайно, например при безсъз¬нателно състояние, тежко алкохолно опиване, епилептичен припадък и др., когато човек попадне с лице върху постелята, възглавницата и др. и поради безпомощното състояние, в което се намира, не може да промени положението на тялото и сам да си помогне.
На аутопсията могат да се установят следи от механично въздей¬ствие (охлузвания, драскотини, кръвонасядания, малки ранички) не са¬мо отвън около устата, носа, но и от вътрешната страна по лигавицата на бузите, устните, вследствие натискането им върху зъбите. Понякога се установяват прехапване на езика, увреждания на венците, разкла-щане и изкъртване на зъби , др.
Мотивирането на заключението, че смъртта се дължи на затиска¬не на външните дихателни отверствия, без видими следи от увреждания, се основава на изключването на всички други причини за смърт (бо¬лестна, отравяне, действие на електрически ток и др.), което налага да се направят необходимите допълнителни изследвания на особе-ностите на обстановката, при която е настъпила смъртта.
Асфиксия от запушване на
дихателните пътища с чужди тела Тук се отнася запушването на дихателните пътища с различни чужди тела: хранителни частици (месо, кост, парчета от плодове, семки и др.), зъбни протези, монети, карфици, кабари, гвоздеи и др. Особено често този вид асфиксия се среща у децата при попадане в дихателните пътища на бонбони, зърна (най-често бобени), копчета и др. . Нерядко, особено у новородени деца, смъртта се дължи па натъпкване в устата и гърлото на топка от парцали, па¬мук, хартия и др.
Възможно е запушването на дихателните пътища да стане и от ронливи зърнести материи (зърнени храни, брашно, пясък, прах, тиня и др.), ако човек попадне в такава обстановка. Нерядко този вид ас¬фиксия се комбинира с притискане на гръдния кош и корема.
Задръстване на дихателните пътища се получава понякога при масивно вдишване (аспириране) на повърнато стомашно съдържимо или кръв, произхождаща от наранявания в областта на устата и но¬са, счупване на черепната основа, разяден съд в каверна на белия дроб и др. Особено често се среща аспирация на повърнати материи у малките деца. Масивна аспирация на стомашно съдържимо се наблюдава при безсъзнателно състояние (мозъчна травма, алкохолна интоксикация, хирургическа наркоза и др.). Винаги трябва да се отдиференцира прижизненото от следсмъртното попадане на стомашно съдържимо в дихателните пътища. За прижизненото попадане па стомашно съдържимо в дихателните пъти¬ща говори:
1. Дълбокото проникване на стомашно съдържимо — чак до най-малките бронхи.
2. Плътното запушване от хранително съдържимо на дихателни¬те пътища,
3. Установяването па големи късчета от храна, плътно запушва¬щи дихателната тръба.
Когато се изследва трупът, при всички случаи се намира чуж¬дото тяло или други материи в дихателните пътища. В случаите, когато в тях се установят повърнати маси, трябва да се вземат блок¬чета за хистологично изследване от различни участъци на белия дроб.
Най-често при този вид асфиксия се касае за нещастни случаи. Но не са изключени и такива на самоубийство, както и намесата на чужда ръка.
Основни въпроси на съдебномедицинската експертиза при запушване на дихателните пътища с чужди тела, повърнати маси и притискане на туловището:
1. Да се установи от какъв вид механична асфиксия е настъпи¬ла смъртта.
2. От какво чуждо тяло и по какъв начин е настъпило запушва¬нето на дихателните пътища.
3. Какви обстоятелства са благоприятствували за попадане на чуждото тяло (употреба на алкохол, болестни състояния, обща нар¬коза /.
4. Има ли признаци, които да сочат, че въвеждането на чуждо¬то тяло е станало от чужда ръка.
5. При наличност на повърнати маси в дихателните пътища да се изясни дали те не са попаднали послесмъртно.
6. Има ли признаци, говорещи за притискане на туловището , по какъв начин е станало това.