Лекции по Медицина

1. Предмет, задачи и значение на Съдебната медицина. Процесуални основи и организиране на съдебномедицинска експертиза

СМ е наука която изучава и разработва медико-биологични въпроси , възникнали в работата на органите на МВР, следствие , прокуратура и съд , в съдебното разглеждане на наказателни и граждански дела. СМ е свързана с другите клонове на медицината , но и с естествознанието и има своя система от знания , свои методи на разследване , средства за решаване на стоящите пред нея задачи и особено , специално за нея съдебномедицинско тълкуване на медико-биологичните факти и явления.
СМ е тясно свързана с правните науки , действащото законодателство и правната практика. Изискванията на правото са ръководни за СМ. Теорията и практиката са в органична връзка с правото и са най –тясно свързани с науката на наказателното право, за наказателния и гражданския процес, с криминалистиката и други.
Приложението на теорията на СМ в правната практика се нарича СМ експертиза.
СМ има специално медицинско значение . Тя е нужна не само на бъдещия лекар , но и от служителите на МВР , разследващи престъпления издирването и разобличаването на извършителите на закононарушения срещу личността , прокурорите, следователите и т.н. Изучаването на СМ ще им позволи правилно да определят обектите и задачите на експертизата , точното формулиране на въпросите , правилното тълкуване и оценка на доказателственото значение на предоставеното съдебномедицинско експертно заключение.
Задачи на СМ:
1. Да разработва медико-биологичните въпроси с оглед на действащите правни норми и нужди на правосъдните органи и практиката.
2. Да съдейства за подобряване качеството и ефективността на лечебно-профилактичната работа чрез разработване на специфичния съдебномедицински материал.
Процесуални основи и организиране на СМ експертиза :
СМ ескпертиза е научно-практическо изследване със заключение по въпроси от медико-биологичен характер , възникнали в практическата дейност на органите разследващи престъпления с/у личността .
Извършването на експертиза , включително и съдебномедицинска е регламентирано в НК , НПК , ГПК и специалните наредби и инструкции на ведомства , които уреждат организацията и провеждането на отделните видове експертизи. Те се възлагат на вещи лица – специалисти в определени области от наука , техника , култура и т.н. СМ експертизи се изготвят от лица специалисти в областта на СМ.
СМ експертизи се извършват съобразно посочените в НА правила.