Лекции по Медицина

1. Премет на хигиената

Хигиената като основа на профилактичните дисциплини се явява водещо звено в медицината. Пoнятието произлива от името на гръцката богиня Хигия – една от дъщерите на Ескулаб – бог на здравете. Хигиеност на гръцки означава носещ здраве. Предметът на хигиената е свързан с извучаване въздействието на ОС на човека в/у здравете. Същият предмет има и други научки науки днес като екология на човека, но при нея се разглежда основно аспектът на въздействието на човека в/у ОС.

ОС на човека включва включва 2 групи фактори:
1. фактори на естественият свят ( природни фактори ): метеорологични фактори, температура, движение на въздуха, относителна влажност, атмосферно електричество, атм.налягане, йонизация на въздействие.
2. космически фактори: слъчева радиация, космически лъчи, хереогеоматични вълни;
3. телорични ( земни ) фактори: надморка височина, географски величини, ландшафт, гористи и водни площи. Към 3 се отнасят и компонентите на биосферата: свойствата на въздуха, водите, почвата, детерминантите, фактори определящи климата.

Втората група са фактори на изкуственият свят: голяма група социални фактори ( взаймоотношения в трудовите колективи, семейство, хранене, жилице, социални фактори, наука, изкуство, култура образувания, здравеопазване, медии, право, религия, комуникации, администратично управление. Тук се отнася и селищната среда, определяна в много случай и като урбанизирана среда. В съвременната литература селищната система се определя като изкуствена екологична система. За разлика от естествената екосистема селищната среда или екоситемата на човека се различава по:

1. към субекта на човешката екосистема освен растенията, животните, микроорганизми и човека, като биосоциален вид и самото общество с неговите основни обществени сфери.
2. Биоценозът на човешката система е силно увреден, а биотопът е почти разрушен. Биотопът е площта на селищната система.
3. контролът на природата екосистема и регулация й се осъществяват от генни материали на системата, а контролорегулацията на човешката екоситема се осъществява от човешкият интелект.

М/у здравна профилактика и хигиена има значима разлика. Съгласно определение на СЗО здравната профилактика е система от индивидуални, групови, медицински, държавни и обществени мерки, които целят увеличаване, запазване и профилактика на здравето и осигуряване на активно творческо дълголение.
Здравната профилактика има 4 основни направления:
1. Промоция на здравето ( конструктивна профилактика );
2. Превенция на здравете ( първична профилактика );
3. Вторична профилактика;
4. третична ( рехабилитация ).

Основните фактори за повишаване на здравето са свързани с елементите на здр.хранете. Един от елементите на здр.живот е рационалният двигателен режим. Затова е задължително вървенето по 1 час на ден, за да се намали хипокинезията: предотвратяване хиповолемията на големите кр.съдове.

Елементи:
1. здравословно хранене;
2. рационален двигателен режим;
3. рационален режим на труд и почивка;
4. ограничаване на тютюнопушеното, алкохола, лекарства, борба а наркотиците.
5. умения за работа с дистреса;
6. умения за работа с конфликтите – хората с по – дебела мозъчна кора могат да контролирът емоциите си и в следствие на това и конфликтите;
7. умения за предотвратяване на травматизма.За шофьорите, използването на колани намалява до 55% смъртността и травматологията;
8. умение за хормонично взаймодействие с природни фактори:слънчевите бани и фактори.