Лекции по Медицина

2. Обекти на съдебномедицинската експертиза. Видове съдебномедицински експертизи

СМ е свързана с другите клонове на медицината , но и с естествознанието и има своя система от знания , свои методи на разследване , средства за решаване на стоящите пред нея задачи и особено , специално за нея съдебномедицинско тълкуване на медико-биологичните факти и явления.
СМ е тясно свързана с правните науки , действащото законодателство и правната практика. Изискванията на правото са ръководни за СМ. Теорията и практиката са в органична връзка с правото и са най –тясно свързани с науката на наказателното право, за наказателния и гражданския процес, с криминалистиката и други.
СМ ескпертиза е научно-практическо изследване със заключение по въпроси от медико-биологичен характер , възникнали в практическата дейност на органите разследващи престъпления с/у личността . Обекти на тази експертиза са :
1. живи лица – експертизата се изв. За установяване на телесни повреди , за определяне на възрастта , половото състояние, половите проявления и последиците от тях , здравно състояние и др.
2. човешки трупове и трупни части – експертизата се изв. за установяване на
причините за смъртта
3. веществени доказателства
4. писмени данни – експертизата се изв. по следствени и съдебни дела за изясняване на различни медико-биологични въпроси : характера на увреждането и телесната повреда , причина за смъртта , допуснати ли са и какви пропуски от медицинските лица.
Видове СМ експертизи :
1. първоначална
2. допълнителна – назначава се когато заключението на експерта не е достатъчно пълно и ясно и са възникнали нови въпроси и нови данни .
3. повторна – назначава се за изследване на същите обекти или за изясняване на същите въпроси , когато възникне съмнение за пълнотата на изследването , обосноваността и достоверността на заключението на извършилия първоначалната експертиза.
4. комисионна , колективна , разширена или съставна експертиза.
5. комплексна експертиза – в нея участват специалисти в различни области на науката , техниката и др.