Лекции по Медицина

13. Разстройство на здравето и смърт от действието на крайна температура

В организма на човека жизнените процеси протичат в твърде тес¬ни температурни граници. Ако организмът не е защитен от действието на неблагоприятни температури, настъпват болестни разстройства, кои¬то могат да завършат със смърт, ако температурата на кожните по¬кривки достигне +45° или падне до -20—25СС.
Увреждания от действието на висока температура
Общо действие иа високата температура се проявява във вид на топлинен н слънчев удар.
Топлинен удар настъпва вследствие общо прегряване на организма и повишаване температурата на тялото. Условия за настъп¬ването му са: висока температура на околната среда, повишена влаж¬ност на въздуха и усилена мускулна работа.. При тежките форми на топлинен удар се наблюдават признаци на повръщане, главозамайване, гърчове, загуба на съзнание, неправил¬но учестено дишане, повишаване температурата на тялото +43° + 44°С. Слънчевият удар представлява особена форма на топлинен удар, при който към прегряването на организма се присъединява и не¬посредственото действие на слънчевите (ултравиолетовите) лъчи върху
непокритата глава, респ. мозъка.
Съдебномедицинското заключение, че смъртта се дължи на топ¬линен или на слънчев удар се основава на обстоятелствата, при които е настъпила смъртта, на клиничната картина, трупната находка и из¬ключване на друга причина на смърт (болестна, отравяне и др.).
Местно действие на висока температура (термично изгаряне).
предизвиква върху тъканите изга¬ряне, а от горещи течности и пара — попарване. Степента на местните изменения зависи от интензивността и продължителността на действие на високата температура.
Класификацията на изгарянето се основава на определянето дълбочината на поражението на кожата и подлежащите тъкани.
Изгаряне I степен — характеризира се със зачервяване на кожата и оток. Тези изменения са повърхностни и се уврежда са¬мо епидермисът. При първа степен изгарянията са опас¬ни, когато са засегнати около 2/3 от тялото; при втора степен 1/2, и при трета степен 1/3. Това са относителни показатели, тъй като в ня¬кои случаи смъртта настъпва и при сравнително по-малки участъци на засегнатата повърхност от тялото (особено при малки деца).
Овъгляване на трупове. Овъгляването е послесмъртно явление (само частично овъгляване на малки площи е възможно да се получи приживе).
В случаи на овъглени трупове преценката дали лицето е било жи¬во в горящото помещение се основава на: а) белезникавите ивици от необгоряла кожа в гънките на бръчките, изхождащи ветрилообразно от външните ъгли на очните цепки, а понякога и по-челото, получени вследствие на замижаването; б) установяване на сажди и остри възпалителни изменения в дихателните пътища; в) наличието на карбоксихемоглобин в кръвта от вдишване на въглероден окис .
Изгаряне на трупове. За прикриване следите от престъплението труповете понякога се изгарят. Времето, необходимо за изгаряне на възрастен човек в обикновена печка, зависи от вида на горивото (дър¬ва, пламък, петрол и др.), тягата на печката, масата на трупа (тлъсти¬те трупове горят по-лесно) и дали е изгорен цял или на части.
Основни задачи на съдебномедицинската експертиза при действие на висока температура:
1. Настъпила ли е смъртта от действието на високата температура и за какъв вид действие се касае — общо (топлинен или слънчев удар) или местно действие (изгаряне или попарване).
2. От какъв термичен агент е предизвикано
3. Какви условия са благоприятствували настъпването на смъртта
4. Дали наблюдаваните термични или други увреждания по трупа са прижизнено или послесмъртно причинени
5. На човек или на животно (какво) принадлежат остатъците кост¬но вещество.
6. много други , които се сетите.
Увреждания от действието на ниска температура
Ниската температура, както високата, оказва общо и местно въз¬действие върху организма.
Общо действие на ниската температура (охлаждане). Понижаването на температурата на тялото (хипотермията) води до намаляване и спиране на активността на ензимните системи, което до¬вежда до качествено влошаване на обмяната и нейното постепенно спиране . Най-чувствителна е централната нервна система. За мозъчната кора тя е около +31°С, при която температура настъпва безсъзнание. Продължителното действие на ниската температура се проявява отначало с потискане дейността на мозъчната кора, последователно от отслабване на основ¬ните жизнени функции . Смъртта настъпва при охлаждане на тялото до +20 +25°С
Процесът на охлаждането е обратим. Местно действие на ниска температура (премръзване). Настъпва при понижаване температурата на тъканите на тялото др 10—12°С. Дължи се главно на разстройство на кръвообращението.
Измръзване I степен.- по¬бледняване и настръхналост на кожата
Измръзване II степен.- поява на ме¬хури (в първия или втория ден), заобиколени със зона на зачервява¬не, изпълнени с червеникава течност. Измръзване III степен. Характеризира се с некроза на кожата и по-дълбоките меки тъкани. Измръзване IV степен- некроза на всички тъкани, включително и на костите.
Съдебномедицинското значение на местните увреждания от студа не е голямо. Те са редки и причиняват функционални, а понякога и естетични поражения от значение за квалификацията на телесната повреда.
Основни въпроси на съдебномедицинската експертиза при действието на ниска температура:
1. Настъпила ли е смъртта от охлаждане или от други причини.
2.Какви условия (фактори) са способствували или ускорили на- стъпването на смъртта (употреба на алкохол, увреждания на крайни¬ците, затрудняващи ходенето, тежки наранявания или остра кръвозагуба , заболяване и др.).
3. При наличие на травматични увреждания да се изясни меха¬низмът на получаването им