Лекции по Медицина

12. Причина и генеза на смъртта при механични увреждания

Причината на смъртта е първичното увреждане, което е довело до смъртта, а генеза на смъртта са звената или етапите, чрез които причината, т. е. съответното увреждане е довело до смъртта. Причините на смъртта след механична травма могат да бъдат непосредствени (първични) и късни усложнения . Непосредствените причини за смърт могат да бъдат: грубо анатомични нарушения на целостта на тялото несъвместими с живота (травматична декапитация, разкъсване тялото на части, разкъсване на сърцето, на белите дробове и др.), остра кръвозагуба, вътречерепни травматични хематоми и др. Късните причини се делят на инфекзиозни / възпаления на мозъка , абцес плеврит , гангрена , и др./ и неинфикциозни/ травматична тромбофлибия на белия дроб , късен кръвоизлив на мозъка и др/ .
Установяването прижизнеността на уврежданията е един от основните въпроси , който се поставя при експертиза на трупове , тъй като обект на това престъпление е животът на човек.
Уврежданията на трупа в зависимост от времето на причиняването им се делят на три групи : 1. прижизнени, - а/ общи / напр. обилно вътрешно и външно кръвотечение , промени на разпадане и всмукване на кръвта и др./ б/ местни / кръвонасядането, възпалението, местната смърт на тъканите (некрозата), тром¬бозата, , зеенето на раните , промените в ензимната активност на тъканите в раневата зона и др.
Послесмъртни увреждания могат да възникнат слу¬чайно при превозване, пренасяне, събличане, обличане, аутопсия ,оказване на първа помощ,
счупване на ребра, пукване на черния дроб и др,
Послесмъртннте увреждания могат да са свързани с обстановка¬та на смъртта: при настъпила скоропостижна смърт на пътя и послед¬ващо прегазване от превозни средства, прн снемане на обесени, npjf влачене на удавени от водата по дъното на реката, удряне по камъни,, опори на мостове, лед или попадане под витлото на параход или меж¬ду шлепове, при изваждането им от водата (особено от кладенци),, прн пожар с настъпила смърт от отравяне с въглероден окис или из¬гаряне и последващи механични увреждания от паднали греди, срутен таван, стена и пр.
Послесмъртни големи наранявания се срещат при раздробяванена трупа за по-лесно укриване, разнасяне на части на трупа, изгаряне или пък като се поставят трупове на хора, убити по друг начин, да бъдат прегазени от превозно средство (влак и др.), за да се предиз¬вика впечатление, че не се касае за убийство, а за нещастен случай..Понякога убиецът продължава да нанася още удари на вече ум¬релия или пък, ако нападателите са били няколко души, нападнатият може да умре от първия удар и при все това да получи наранявания и от другите на¬падатели.
Увреждания могат да бъдат причинени на труповете и от жи¬вотни ,насекоми, птици, гризачи Насекомите (бръмбари, мравки и др.) огриз¬ват повърхностния слой на кожата или пък епидермисът се разяжда от химическите отделяния, които те изпускат. Поради това изменените области на кожата, като засъхнат и се втвърдят, наподобяват охлузвания или разяждания от разяждащи отрови. Птиците причиняват малки прободни рани , кожни рани, а мишките сравнително плитки изгризвания.